' '
  • Translation 1
  • Translation2
  • Translation3

รับแปลเอกสาร รับแปลภาษา

บริษัท แปลภาษา จำกัด เสนอบริการรับแปลเอกสาร รับแปลภาษา และรับรองเอกสาร โดยคณะนักแปลผู้เชี่ยวชาญและเจ้าของภาษาในภาษาเอเชียตะวันออก เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และยุโรป โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ภาษาพม่า ภาษามาเลเซีย ภาษากัมพูชา และภาษาเวียดนาม เพื่อช่วยให้ลูกค้าทั้งนิติบุคคลและบุคคลธรรมดาในการติดต่อสื่อสารกับผู้รับสารอย่างมีประสิทธิภาพ เอกสารทุกชิ้นจะได้รับการตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญ รวมถึงเจ้าของภาษานั้นๆ (ในภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาพม่า และภาษากัมพูชา) ในแง่ของความถูกต้อง ความชัดเจน และความเป็นธรรมชาติของภาษา ซึ่งเป็นทฤษฎีการแปลที่นักแปลวิชาชีพทุกคนพึงปฏิบัติตาม กล่าวคือ การแปลไม่เพียงต้องถ่ายทอดความหมายได้ตรงตามภาษาต้นฉบับเท่านั้น แต่ภาษาแปลปลายทางพึงมีความชัดเจนและมีความเป็นธรรมชาติของภาษาโดยที่ความหมายเทียบเท่าต้นฉบับ

เหตุผลที่ควรเลือกบริการของเรา


1. ประกันคุณภาพ งานแปลของเราแปลโดยนักแปลซึ่งไม่อาศัยโปรแกรมช่วยแปล และนักแปลของเรายึดหลักความถูกต้อง ความชัดเจน และความเป็นธรรมชาติของภาษา เพื่อให้งานแปลมีความสมบูรณ์มากที่สุด ภาษาที่สาม (นอกเหนือจากอังกฤษ-ไทย) แปลโดยเจ้าของภาษา ดังนั้น เราจึงรับประกันได้ถึงงานแปลที่มีคุณภาพ


2. ประกันราคา งานแปลของเรามีราคามาตรฐานที่สมเหตุสมผล มีหลักการประเมินราคาที่สามารถอธิบายได้อย่างชัดเจน โดยยึดความพึงพอใจของลูกค้าเป็นหลัก ฉะนั้น เราจึงรับประกันได้ถึงราคาที่ลูกค้าพึงพอใจ


3. ประกันเวลา งานแปลของเราแปลและตรวจสอบซ้ำโดยนักแปลชำนาญการ งานทุกชิ้นจะผ่านกระบวนการทำงานอย่างรวดเร็วที่สุด เพื่อส่งมอบงานให้ลูกค้าตรงตามเวลา ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยจนส่งมอบงานล่าช้ากว่ากำหนด ทางเรายินดีชดเชยโดยการลดราคาค่าแปลงานที่ส่งมอบช้าดังกล่าว เพื่อความพอใจสูงสุดของลูกค้า

หากคุณกำลังมองหา “ศูนย์แปลภาษา” ที่ส่งมอบงานแปลคุณภาพด้วยราคาที่สมเหตุสมผล ให้บริการครอบคลุมหลากหลายภาษา
และมีมาตรฐานการทำงานโดยยึดหลักภาษาอย่างเคร่งครัด ขอได้โปรดไว้ใจ บริษัท แปลภาษา จำกัด
เรารับแปลเอกสารทุกชนิดและพร้อมให้บริการลูกค้าตลอด 24 ชั่วโมง

บริการของเรา

รับแปลภาษาอาเซียน

รับแปลเอกสารภาษาอาเซียน
โดยเจ้าของภาษา ภาษาที่ให้บริการประกอบด้วยภาษาพม่า ภาษากัมพูชา ภาษาเวียดนาม ภาษาลาว ภาษามาเลย์ และภาษาอินโดนีเซีย

รับแปลภาษาจีน-ญี่ปุ่น

รับแปลเอกสารภาษาเอเชียตะวันออก
โดยนักแปลชำนาญการ ภาษาที่ให้บริการประกอบด้วย ภาษาจีน (กลาง) ภาษาญี่ปุ่น และภาษาเกาหลี

ตัวอย่างเอกสารแปล