• Translation 1
  • Translation2
  • Translation3

“การแปลเป็นเรื่องของการถ่ายทอดความหมาย และการถ่ายทอดรูปแบบของการเสนอความหมาย”
- ยูจีน ไนดา (1964) ผู้เชี่ยวชาญทฤษฎีการแปล

“รับแปลเอกสาร ล่ามภาษา และรับรองคำแปล”

บริษัท เค.เอ็ม. ทรานสเลชั่น จำกัด เสนอบริการแปลเอกสารโดยทีมนักแปลผู้เชี่ยวชาญในภาษาต่างๆ ที่สำคัญทั่วโลก โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ภาษาเกาหลี และภาษาต่างๆ ในภูมิภาคอาเซียน เพื่อช่วยให้ลูกค้าทั้งนิติบุคคลและบุคคลธรรมดาในการติดต่อสื่อสารกับผู้รับสารอย่างมีประสิทธิภาพ เอกสารทุกชิ้นจะได้รับการตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญ รวมถึงเจ้าของภาษานั้นๆ (ในภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาพม่า และภาษากัมพูชา) ในแง่ของความถูกต้อง ความชัดเจน และความเป็นธรรมชาติของภาษา ซึ่งเป็นทฤษฎีการแปลที่นักแปลวิชาชีพทุกคนพึงปฏิบัติตาม กล่าวคือ การแปลไม่เพียงต้องถ่ายทอดความหมายได้ตรงตามภาษาต้นฉบับเท่านั้น แต่ภาษาแปลปลายทางพึงมีความชัดเจนและมีความเป็นธรรมชาติของภาษาโดยที่ความหมายเทียบเท่าต้นฉบับ

เหตุผลที่ควรเลือกบริการของเรา


1. ประกันคุณภาพ งานแปลของเราแปลโดยนักแปลซึ่งไม่อาศัยโปรแกรมช่วยแปล และนักแปลของเรายึดหลักความถูกต้อง ความชัดเจน และความเป็นธรรมชาติของภาษา เพื่อให้งานแปลมีความสมบูรณ์มากที่สุด ภาษาที่สาม (นอกเหนือจากอังกฤษ-ไทย) แปลโดยเจ้าของภาษา ดังนั้น เราจึงรับประกันได้ถึงงานแปลที่มีคุณภาพ


2. ประกันราคา งานแปลของเรามีราคามาตรฐานที่สมเหตุสมผล มีหลักการประเมินราคาที่สามารถอธิบายได้อย่างชัดเจน โดยยึดความพึงพอใจของลูกค้าเป็นหลัก ฉะนั้น เราจึงรับประกันได้ถึงราคาที่ลูกค้าพึงพอใจ


3. ประกันเวลา งานแปลของเราแปลและตรวจสอบซ้ำโดยนักแปลชำนาญการ งานทุกชิ้นจะผ่านกระบวนการทำงานอย่างรวดเร็วที่สุด เพื่อส่งมอบงานให้ลูกค้าตรงตามเวลา ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยจนส่งมอบงานล่าช้ากว่ากำหนด ทางเรายินดีชดเชยโดยการลดราคาค่าแปลงานที่ส่งมอบช้าดังกล่าว เพื่อความพอใจสูงสุดของลูกค้า

หากคุณกำลังมองหา “ศูนย์แปลภาษา” ที่ส่งมอบงานแปลคุณภาพด้วยราคาที่สมเหตุสมผล ให้บริการครอบคลุมหลากหลายภาษา
และมีมาตรฐานการทำงานโดยยึดหลักภาษาอย่างเคร่งครัด ขอได้โปรดไว้ใจ บจก. เค.เอ็ม. ทรานสเลชั่น
เรารับแปลเอกสารทุกประเภท และพร้อมให้บริการลูกค้าตลอดเวลา 24/7

บริการของเรา

รับแปลภาษาอาเซียน

รับแปลเอกสารภาษาอาเซียน
โดยเจ้าของภาษา ภาษาที่ให้บริการประกอบด้วยภาษาพม่า ภาษากัมพูชา ภาษาเวียดนาม ภาษาลาว ภาษามาเลย์ และภาษาอินโดนีเซีย

รับแปลภาษาจีน-ญี่ปุุ่น-เกาหลี

รับแปลเอกสารภาษาเอเชียตะวันออก
โดยนักแปลชำนาญการ ภาษาที่ให้บริการประกอบด้วย ภาษาจีน (กลาง) ภาษาญี่ปุ่น และภาษาเกาหลี

ตัวอย่างเอกสารแปล

<H5>แปลสัญญาเช่า</H5>

แปลสัญญาเช่า

รับแปลเอกสาร ล่าม และรับรองคำแปล แปลเอกสารสัญญา แปลสัญญาเช่า แปลภาษาอังกฤษ แปลบทคัดย่อ แปลเอกสารราชการ
<H5>แปลบทคัดย่อ</H5>

แปลบทคัดย่อ

รับแปลเอกสาร ล่าม และรับรองคำแปล แปลเอกสารสัญญา แปลภาษาอังกฤษ แปลบทคัดย่อ แปลงานวิจัย แปลบทความ
<H5>แปลคำพิพากษา</H5>

แปลคำพิพากษา

รับแปลเอกสาร ล่าม และรับรองคำแปล แปลเอกสารสัญญา แปลคำพิพากษา แปลกระบวนการพิจารณาคดี แปลภาษาอังกฤษ

บทความ

Tenses ในการแปลบทคัดย่อ

การใช้ Tenses ในการเขียนหรือแปลบทคัดย่อภาษาอังกฤษมีหลักการดังนี้ 1) ภูมิหลัง ข้อเท็จจริง ความรู้พื้นฐาน : Present Tense 2) วัตถุประสงค์…

การแปลตำแหน่งข้าราชการ (จังหวัด-อำเภอ)

คำแปลตำแหน่งข้าราชการระดับจังหวัด ผู้ว่าราชการจังหวัด    แปลว่า    Governor รองผู้ว่าราชการจังหวัด    แปลว่า    Vice Governor ปลัดจังหวัด    แปลว่า    Deputy Governor…

การแปลตำแหน่งทางการทูต

ตำแหน่ง ที่ถือว่าเป็นเบอร์หนึ่งของสถานเอกอัครราชทูต ก็คือ เอกอัครราชทูต ( Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary: เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็ม)เ ท่านผู้อ่านอาจจะได้ยินบ่อยๆ ในข่าวในพระราชสำนักค่ะ…

การแปลภาษาอังกฤษยศตำรวจ

ชื่อยศ ( ภาษาไทย) คำย่อ ( ภาษาไทย)   ชื่อยศ ( ภาษาอังกฤษ) คำย่อ (…