“The place where you made your stand never mattered. Only that you were there… and still on your feet.”

― Stephen King

“จุดยืนของคุณอยู่ตรงไหนไม่สำคัญ แต่สำคัญที่คุณยังมีจุดยืน … และยืนด้วยเท้าของคุณเอง”

― สตีเฟน คิง

บจก. เค.เอ็ม. ทรานสเลชั่น รับแปลเอกสาร ล่าม และรับรองคำแปล

แปลสัญญา แปลภาษาอังกฤษ แปลบทคัดย่อ แปลเอกสารราชการ ฯลฯ