“รับแปลเอกสาร รับแปลภาษา รับรองคำแปล”

 

รับแปลเอกสาร, รับแปลภาษา, รับรองเอกสาร
การใช้เครื่องหมายอัฒภาค หรือ semicolon

ในการแปลเอกสารหรือการแปลภาษาภาษาอังกฤษ ซึ่งที่ปรากฏให้เห็นอยู่เสมอคือการใช้เครื่องหมายต่าง ๆ ในการเชื่อมประโยค เพราะฉะนั้น เพื่อการแปลเอกสารหรือการแปลภาษาอย่างมีประสิทธิภาพ จำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้แปลต้องแปลเอกสาร หรือแปลภาษาด้วยความเข้าใจความหมายระหว่างบรรทัดของเครื่องหมายดังกล่าว ดังตัวอย่างต่อไปนี้

semicolonประโยชน์ที่ใช้กันมากที่สุดคือการเชื่อมอนุประโยคอิสระ (Independent Clause) สองประโยค เช่น

The ice cream truck man drove by my house today. He had big hairy knuckles.

เมื่อใส่ Semicolon ก็จะสามารถเชื่อมประโยคอิสระทั้งสองประโยค โดยไม่จำเป็นต้องใส่คำเชื่อม ดังนี้

The ice cream truck man drove by my house today; he had big hairy knuckles.

“รับแปลเอกสาร รับแปลภาษา รับรองคำแปล”

 

Semicolon ใช้อย่างไร

เมื่อไรที่มีอนุประโยคอิสระ 2 ประโยค หมายความว่า แต่ละประโยคสามารถตั้งอยู่เดี่ยวๆ ได้ในประโยคของตัวเอง เมื่อนั้นก็สามามารถใช้ Semicolon เชื่อมประโยคได้

My aunt also had hairy knuckles; she loved to wash and comb them.

อย่า

อย่าใช้ Semicolon กับคำเชื่อม (conjunction)

คำเชื่อมภาษาอังกฤษ เช่น and, but, or, nor, for, so หรือ yet

เมื่อมีคำเชื่อมเครื่องหมายที่ควรใช้ คือ Comma

My aunt’s hairy knuckles are magnificent indeed, but I have no desire to stroke them.

 

เมื่อไรที่ควรใช้ Semicolon

I gnaw on old car tires; it strengthens my jaw so I’ll be better conditioned for bear combat.
ประโยคนี้ใช้ Semicolon เมื่อต้องการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างประโยค ซึ่งสัมพันธ์หรือขัดแย้งกัน ดังตัวอย่างข้างต้น การแทะยางรถสัมพันธ์กับการสู้กับหมีมีความสัมพันธ์กันมากขึ้นโดยการใช้ Semicolon

I fought the bear and won. Also, I never kiss plague rats on the mouth.
ส่วนตัวอย่างนี้ ชัยชนะในการสู้กับหมี ไม่เกี่ยวอะไรกับ plague (กาฬโรค) ในปากหนู ยังไม่ควรใช้ Semicolon
ใช้ Semicolon เป็น super-comma

While searching for a good place to eat a unicorn burger, I traveled to Seattle, Washington; Tokyo, Japan; and London, England.
ใช้ Semicolon หากต้องการสร้างรายการสิ่งของซึ่งแยกกันด้วย Comma

 

บจก. แปลภาษา

รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษ รับแปลภาษา รับรองคำแปล

หน้าบ้านแปลภาษา

shorturl.at/dpvCO