รับแปลเอกสาร แปลภาษา รับรองคำแปล การใช้ Tense ในการเขียนหรือแปลบทคัดย่อภาษาอังกฤษมีหลักการดังนี้ 1) ภูมิหลัง ข้อเท็จจริง ความรู้พื้นฐาน : Present Tense 2) วัตถุประสงค์ การออกแบบการวิจัย การเลือกประชากรและกลุ่มตัวอย่าง Read more […]Read More →

“รับแปลเอกสาร รับแปลภาษา รับรองคำแปล”   ในการแปลเอกสารหรือการแปลภาษาภาษาอังกฤษ ซึ่งที่ปรากฏให้เห็นอยู่เสมอคือการใช้เครื่องหมายต่าง ๆ ในการเชื่อมประโยค เพราะฉะนั้น เพื่อการแปลเอกสารหรือการแปลภาษาอย่างมีประสิทธิภาพ Read more […]Read More →