เราแปลเอกสารพร้อมขอรับรองกงสุล

บริษัท แปลภาษา จำกัด เสนอบริการยื่นคำร้องขอรับรองเอกสารจากกรมการกงสุล กระทรวงต่างประเทศ

สำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะเดินทางไปต่างประเทศ สิ่งสำคัญที่ขาดไม่ได้ คือ เอกสารทะเบียนราษฎร์ที่ผ่านการรับรองจากกรมการกงสุล กระทรวงต่างประเทศ บจก. แปลภาษา พร้อมให้บริการแปลเอกสารและยื่นขอการรับรองดังกล่าวตอบสนองความต้องการของลูกค้า

กระบวนการดำเนินการ

ลูกค้าส่งเอกสารตัวจริงและหนังสือมอบอำนาจให้บริษัทฯ > นักแปลปฏิบัติการแปลเอกสาร > ยื่นเอกสารแปลและเอกสารประกอบต่อกองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ > รับเอกสารคืนและส่งเอกสารให้ลูกค้าถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์

ทั้งนี้ เจ้าของเอกสารควรศึกษาระเบียบการขอรับรองเอกสารกงสุลก่อนตามข้อมูลจากเว็บไซต์กรมการกงสุล ดังต่อไปนี้

บริการยื่นคำร้องรับรองเอกสารกงสุลแบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่
การรับรองคำแปลเอกสารภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ คำแปลเอกสารภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย คำแปลเอกสารภาษาอื่นที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย

การรับรองคำแปลเอกสารภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ ได้แก่

 • เอกสารการทะเบียนราษฎรและเอกสารเกี่ยวกับบุคคล เช่น สูติบัตร มรณบัตร บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวคนต่างด้าว ทะเบียนบ้าน ใบเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล ฯล
 • เอกสารการทะเบียนครอบครัว เช่น ใบสำคัญการสมรส ทะเบียนสมรส ใบสำคัญแสดงการหย่า ทะเบียนหย่า ทะเบียนรับบุตรบุญธรรม หนังสือรับรอง (ความเป็นโสด) ที่เขตหรืออำเภอออกให้ ฯลฯ
 • เอกสารการทะเบียนและเอกสารเกี่ยวกับนิติบุคคล เช่น ทะเบียน นิติบุคคล ใบทะเบียนการค้า ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนบริษัท หนังสือบริคณห์สนธิ รายชื่อผู้ถือหุ้น รายงานการตรวจสอบบัญชี งบดุล ใบเสร็จการชำระภาษี ฯลฯ
 • เอกสารการศึกษา เช่น ใบสุทธิ ประกาศนียบัตร ปริญญาบัตร หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษา ฯลฯ ทั้งนี้ หากเป็นเอกสารที่ออกโดยสถาบันการศึกษาของเอกชนต้องผ่านการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการก่อน หรือให้สถาบันการศึกษาของเอกชนนั้นๆ จัดส่งตัวอย่างลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนามในเอกสารไว้กับกองสัญชาติและนิติกรณ์ เพื่อตรวจสอบก่อน
 • เอกสารอื่นๆ เช่น ใบอนุญาตจัดหางานไปทำงานต่างประเทศ ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ ฯลฯ

การยื่นคำร้อง
กรอกคำร้องตามแบบฟอร์มที่กำหนด พร้อมแนบเอกสารดังต่อไปนี้

 • ต้นฉบับภาษาไทย พร้อมสำเนา 1 ชุด
 • ต้นฉบับคำแปลภาษาอังกฤษ
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • หากยื่นแทนเจ้าของเอกสารต้องมีหนังสือมอบอำนาจพร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ
การรับรองคำแปลเอกสารภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย ได้แก่
 • เอกสารการทะเบียนราษฎรและเอกสารเกี่ยวกับบุคคล เช่น สูติบัตร มรณบัตร บัตรประจำตัวประชาชน หนังสือเดินทาง ฯลฯ
 • เอกสารการทะเบียนครอบครัว เช่น ใบสำคัญสมรส ทะเบียนสมรส ใบสำคัญแสดงการหย่า หนังสือรับรองความเป็นโสด ฯลฯ
 • เอกสารการทะเบียนและเอกสารที่เกี่ยวกับนิติบุคคล เช่น ทะเบียนนิติบุคคล ใบทะเบียนการค้า ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนบริษัท หนังสือบริคณห์สนธิ ฯลฯ
 • เอกสารการศึกษา เช่น ใบสุทธิ ประกาศนียบัตร ปริญญาบัตร และหนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษา ฯลฯ

การยื่นคำร้อง
กรอกคำร้องตามแบบฟอร์มที่กำหนด พร้อมแนบเอกสารดังต่อไปนี้

 • เอกสารที่ออกโดยสถานทูตหรือสถานกงสุลต่างประเทศในไทย (หากเป็นเอกสารที่ทำขึ้นในต่างประเทศต้องผ่านการรับรองจากกระทรวงการต่างประเทศของประเทศที่ออกเอกสารนั้นและสถานทูตหรือสถานกงสุลไทยในประเทศนั้นหรือสถานทูตหรือสถานกงสุลของประเทศนั้นในไทยก่อน)
 • ต้นฉบับคำแปลภาษาไทย
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • ต้นฉบับหนังสือเดินทาง พร้อมสำเนา กรณีผู้ร้องเป็นคนต่างชาติ
 • หากยื่นแทนเจ้าของเอกสาต้องมีหนังสือมอบอำนาจ และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ
การรับรองคำแปลเอกสารภาษาอื่นที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยและเอกสารภาษาไทยเป็นภาษาอื่นที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษ เช่น ภาษาดัทช์ ฝรั่งเศส เยอรมัน อิตาเลียน ฯลฯ ได้แก่
 • เอกสารการทะเบียนราษฎรและเอกสารเกี่ยวกับบุคคล เช่น สูติบัตร มรณบัตร บัตรประจำตัวประชาชน หนังสือเดินทาง ฯลฯ
 • เอกสารการทะเบียนครอบครัว เช่น ใบสำคัญสมรส ทะเบียนสมรส ใบสำคัญแสดงการหย่า หนังสือรับรองความเป็นโสด ฯลฯ
 • เอกสารการทะเบียนและเอกสารที่เกี่ยวกับนิติบุคคล เช่น ทะเบียนนิติบุคคล ใบทะเบียนการค้า ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนบริษัท หนังสือบริคณห์สนธิ ฯลฯ
 • เอกสารการศึกษา เช่น ใบสุทธิ ประกาศนียบัตร ปริญญาบัตร และหนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษา ฯลฯ

การยื่นคำร้อง
กรอกคำร้องตามแบบฟอร์มที่กำหนด พร้อมแนบเอกสารดังต่อไปนี้

 • เอกสารที่ออกโดยสถานทูตหรือสถานกงสุลต่างประเทศในไทย (หากเป็นเอกสารที่ทำขึ้นในต่างประเทศต้องผ่านการรับรองจากกระทรวงการต่างประเทศของประเทศที่ออกเอกสารนั้น และสถานทูตหรือสถานกงสุลไทยในประเทศนั้นหรือสถานทูตหรือสถานกงสุลของประเทศนั้นในไทยก่อน)
 • ต้นฉบับคำแปลภาษาไทย (เอกสารคำแปลจากภาษาดัทช์ ฝรั่งเศส เยอรมัน อิตาเลียน เป็นภาษาไทยต้องเป็นคำแปลที่จัดทำโดยสถานทูตหรือสถานกงสุลของประเทศที่ออกเอกสารนั้นในประเทศไทย)
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • ต้นฉบับหนังสือเดินทาง พร้อมสำเนา กรณีผู้ร้องเป็นคนต่างชาติ
 • หากยื่นแทนเจ้าของเอกสารต้องมีหนังสือมอบอำนาจและสำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ
 • สำหรับเอกสารภาษาอารบิค คำแปลภาษาไทยเป็นอารบิคต้องแปลและรับรองโดยสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย

*** อ้างอิงข้อมูลจากกรมการกงสุล กระทรวงต่างประเทศ
https://bit.ly/1VvPR8a