บริการแปลเอกสาร

แปลเอกสารกลุ่มภาษาตะวันตก

รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษ และเยอรมัน

รับแปลเอกสารราชการทุกชนิด

แปลสูติบัตร    Certificate of Birth
แปลมรณบัตร     Certificate of Death
แปลสำเนาทะเบียนบ้าน    House of Registration
แปลใบเปลี่ยนชื่อ    Change of Name
แปลใบเปลี่ยนนามสกุล    Change of Surname
แปลบัตรประชาชน    I.D. Card
แปลทะเบียนสมรส    Registration of Marriage
แปลทะเบีบยหย่า    Certificate of Divorce
แปลใบรับรองโสด    Status Certificate
แปลใบผ่านการเกณฑ์ทหาร    Certificate exemption from military service
แปลใบขับขี่    Driving License
แปลหนังสือรับรอง    Letter of Certification
แปลทะเบียนฐานะแห่งครอบครัว    Registration of Family Status
แปลทะเบียนรับรองบุตรบุญธรรม     Adopted Child Certificate
แปลทะเบียนการค้า    Commercial Certificate
แปลหนังสือรับรองบริษัท     Company Certificate
แปลหนังสือรับรองห้างหุ้นส่วนจำกัด     Partnership Certificate
แปลโฉนดที่ดิน    Title Deed

รับแปลเอกสาร กลุ่มภาษาตะวันออก

รับแปลเอกสารภาษาจีน เกาหลี และญี่ปุ่น

แปลเอกสารกลุ่มภาษาอาเซียน

รับแปลเอกสารภาษาพม่า ภาษากัมพูชา ภาษาเวียดนาม ภาษาลาว ภาษามาเลย์ และภาษาอินโดนีเซีย