เราแปลเอกสารอังกฤษ-ไทย

บจก. แปลภาษา เสนอบริการแปลเอกสารภาษาอังกฤษเป็นไทย และภาษาไทยเป็นอังกฤษสำหรับการแปลเอกสารทุกประเภท ดังนี้

รับแปลเอกสารกฎหมาย

บจก. แปลภาษา รับแปลเอกสาร สัญญา กฎหมาย

นักแปลของเราเป็นผู้เชี่ยวชาญงานแปลด้านกฎหมาย โดยเฉพาะสัญญาทางธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นสัญญาเช่า สัญญาซื้อขาย สัญญาก่อสร้าง สัญญาว่าจ้าง หรือแม้กระทั่งหนังสือบอกกล่าวทวงถาม และคำพิพากษา ทั้งนี้ เรากล้ารับประกันว่าเอกสารแปลจากเราคงความถูกต้องของความหมาย เนื้อหาครบถ้วน และถูกหลักไวยากรณ์ การันตีใช้เป็นหลักฐานในกระบวนการพิจารณาคดีชั้นศาลโดยที่เนื้อความไม่บิดเบือน

สั่งแปลภาษา

แปลภาษา งานกฎหมาย

รับแปลงานวิจัย

การแปลงานวิจัยเป็นหนึ่งในงานโปรดของเรา เพราะนอกเหนือจากการปฏิบัติการแปลที่เรารักแล้ว เรายังได้ศึกษาข้อมูลใหม่ ๆ เพิ่มเติมอยู่ตลอดเวลา เรามีผลงานแปลวิจัยให้กับคณาจารย์ในมหาวิทยาลัยทุกภูมิภาคทั่วประเทศ ซึ่งมีทั้งการนำเสนอบทความวิจัยในวารสารวิชาการต่างประเทศ หรือการเผยแพร่งานวิจัยบนเวทีวิจัยระดับนานาชาติ เรามั่นใจในคุณภาพงานแปลว่าสามารถตอบสนองวัตถุประสงค์ของผู้วิจัยได้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์

สั่งแปลภาษา

แปลภาษา งานวิจัย

รับแปลเว็บไซต์

คงไม่มีใครปฏิเสธว่าโลกยุคออนไลน์ การติดต่อผ่านแอปพิเคชั่นและเว็บไซต์เติบโตอย่างก้าวกระโดด บนโลกไร้พรหมแดน เราจำเป็นต้องสื่อสารกับผู้ที่อยู่อีกฟากของภาษาอย่างมืออาชีพ เพราะฉะนั้น เราจึงได้มีโอกาสแปลเว็บไซต์ให้กับผู้ประกอบการรวมถึงองค์กร ซึ่งเล็งเห็นความสำคัญของการแปลภาษา

สั่งแปลภาษา

แปลภาษา รับแปลเอกสาร To Go Online

รับแปลเอกสารราชการ

การแปลเอกสารราชการเป็นงานพื้นฐานที่เราปฏิบัติการแปลกันทุกวัน เราตระหนักดีว่าสาระสำคัญที่สุดของการแปลเอกสารราชการ คือ การสะกดทุกตัวอักษร การกรอกตัวเลข และการกำหนดรูปแบบเอกสารให้ถูกต้อง ผิดไม่ได้แม้แต่นิดเดียว เพราะนั่นอาจหมายถึงความเสียหายของเจ้าของเอกสาร ดังนั้น เราจึงมีขั้นตอนการตรวจสอบการแปลเอกสารราชการ 3 มิติ ก่อนส่งมอบงานให้ลูกค้า ตัวอย่างการแปลเอกสารราชการที่เราให้บริการมีดังนี้

 • แปลสูติบัตร Certificate of Birth
 • แปลบัตรประชาชน Identification Card
 • แปลทะเบียนบ้าน House of Registration
 • แปลใบมรณบัตร Certificate of Death
 • แปลบัตรประจำตัวคนต่างด้าว Alien Identification Card
 • แปลใบเปลี่ยนชื่อ Change of Name
 • แปลใบเปลี่ยนนามสกุล Change of Surname
 • แปลใบผ่านการเกณฑ์ทหาร Certificate exemption from military service
 • แปลใบสำคัญการสมรส Marriage Certificate
 • แปลทะเบียนสมรส Registration of Marriage
 • แปลทะเบียนหย่า Certificate of Divorce
 • แปลทะเบียนรับบุตรบุญธรรม Adopted Child Certificate
 • แปลหนังสือรับรองความเป็นโสด Status Certificate
 • แปลทะเบียนฐานะแห่งครอบครัว Registration of Family Status
 • แปลใบสุทธิ Credential
 • แปลประกาศนียบัตร Diploma
 • แปลทรานสคริป Official Transcript of Record
 • แปลปริญญาบัตร Degree
 • แปลหนังสือรับรอง Letter of Certification
 • แปลใบขับขี่ Driving License
 • แปลโฉนดที่ดิน Land Title Deed
 • แปลทะเบียนนิติบุคคล Juristic Person Registration
 • แปลทะเบียนการค้า Commercial Certificate
 • แปลหนังสือรับรองบริษัท Company Certificate
 • แปลหนังสือรับรองห้างหุ้นส่วนจำกัด Partnership Certificate
 • แปลหนังสือบริคณห์สนธิ Memorandum of Association
 • แปลรายชื่อผู้ถือหุ้น List of Shareholders
 • แปลรายงานการตรวจสอบบัญชี Audit Report
 • แปลงบดุล Balance Sheet
 • แปลใบเสร็จและใบกำกับภาษี Tax Invoice & Receipt

เอกสารประเภทไหน แปลภาษาช่วยได้เสมอ

สั่งแปลภาษา