ศัพท์การแปลอังกฤษ-ไทย รายชื่อหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) – Directory of Provincial Administrative Organizations (PAO)

Office of the Provincial Administrative Organization แปลว่า สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัด
Provincial Administrative Organization Council แปลว่า สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
Standing Committee แปลว่า คณะกรรมการสามัญ
Special Committee แปลว่า คณะกรรมการวิสามัญ
Standing Subcommittee แปลว่า คณะอนุกรรมการสามัญ
Special Subcommittee แปลว่า คณะอนุกรรมการวิสามัญ
Office of the Chief Administrator of PAO แปลว่า สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
Subdivision of General Administration แปลว่า ฝ่ายบริหารทั่วไป
Subdivision of Personnel Administration แปลว่า ฝ่ายบริหารงานบุคคล
Subdivision of Legal Affairs and Commerce แปลว่า ฝ่ายนิติการและการพาณิชย์
Subdivision of Social Development แปลว่า ฝ่ายพัฒนาสังคม
Subdivision of Tourism Development and Promotion แปลว่า ฝ่ายพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว
Division of PAO Council Affairs แปลว่า กองกิจการสภา
Subdivision of Conference แปลว่า ฝ่ายการประชุม
Subdivision of PAO Council Affairs แปลว่า ฝ่ายกิจการสภา อบจ.
Subdivision of Public Participation Promotion แปลว่า ฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
Division of Planning and Budgeting แปลว่า กองแผนและงบประมาณ
Subdivision of Planning and Budgeting แปลว่า ฝ่ายนโยบายและแผน
Subdivision of Budgeting and Financial Resource Development แปลว่า ฝ่ายงบประมาณและพัฒนารายได้
Subdivision of Public Utilities แปลว่า ฝ่ายสาธารณูปโภค
Subdivision of Project Monitoring and Evaluation แปลว่า ฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผลแผนงานโครงการ
Division of Finance แปลว่า กองคลัง
Subdivision of Finance แปลว่า ฝ่ายการเงิน
Subdivision of Accounting แปลว่า ฝ่ายบัญชี
Subdivision of Supplies and Property แปลว่า ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน
Subdivision of Revenue Collection แปลว่า ฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้
Division of Public Works แปลว่า กองช่าง
Subdivision of Surveys and Designing แปลว่า ฝ่ายสำรวจและออกแบบ
Subdivision of Building and Maintenance แปลว่า ฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง
Subdivision of Mechanical Engineering แปลว่า ฝ่ายเครื่องจักรกล
Subdivision of Disaster Prevention and Environment แปลว่า ฝ่ายสาธารณภัยและสิ่งแวดล้อม
Internal Audit Unit แปลว่า หน่วยตรวจสอบภายใน
Office of the PAO Officer Commission แปลว่า สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
PAO Officer Commission แปลว่า คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ศัพท์การแปลอังกฤษ-ไทย รายชื่อตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) – List of Positions in Provincial

Administrative Organizations (PAO)
Chief Executive of the PAO แปลว่า นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
Deputy Chief Executive of the PAO แปลว่า รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
Advisor to the Chief Executive of the PAO แปลว่า ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด Secretary to the Chief Executive of the PAO แปลว่า เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
PAO Council แปลว่า สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
Chairman of the PAO Council แปลว่า ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
Vice Chairman of the PAO Council แปลว่า รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
Member of the PAO Council แปลว่า สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
Secretary of the PAO Council แปลว่า เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
Chief Administrator of the PAO แปลว่า ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
Deputy Chief Administrator of the PAO แปลว่า รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
Section Chief, Chief of the … Section, Chief of the Section of … แปลว่า หัวหน้างาน
Deputy Municipal Clerk แปลว่า รองปลัดเทศบาล
Bureau Director, Director of the Bureau of … แปลว่า ผู้อำนวยการสำนัก
Division Director, Director of the Division of …, Director of the … Division แปลว่า ผู้อำนวยการกอง
Municipal District Chief แปลว่า หัวหน้าแขวง
Section of Civil Registration Data แปลว่า งานข้อมูลทะเบียนราษฎร์
Section of Petition แปลว่า งานรับเรื่องราวร้องทุกข์
Section of Technical Services and Planning แปลว่า งานวิชาการและแผนงาน
Section of Garbage and Waste Incineration Plant แปลว่า งานโรงงาน กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
Subdivision Chief, Chief of the … Subdivision, Chief of the Subdivision of … แปลว่า หัวหน้าฝ่าย
Division Director, Director of the Division of …, Director of the … Division แปลว่า ผู้อำนวยการกอง

ศัพท์การแปลอังกฤษ-ไทย รายชื่อหน่วยงานของเทศบาล – Directory of Municipalities

City Municipality แปลว่า เทศบาลนคร
Town Municipality แปลว่า เทศบาลเมือง
Sub-district Municipality แปลว่า เทศบาลตำบล
Office of the … Municipality แปลว่า สำนักงานเทศบาล
Municipal Council แปลว่า สภาเทศบาล
Municipal Standing Committee แปลว่า คณะกรรมการสามัญ
Municipal Special Committee แปลว่า คณะกรรมการวิสามัญ
Municipal Office, … Municipal Office แปลว่า สำนักงานเทศบาล
Office of the Municipal Clerk แปลว่า สำนักปลัดเทศบาล
Division of Directing แปลว่า ส่วนอำนวยการ
Subdivision of Personnel Administration แปลว่า ฝ่ายการเจ้าหน้าที่
Section of Recruitment and Selection แปลว่า งานการสอบ
Section of Placement แปลว่า งานบรรจุแต่งตั้ง
Section of Personnel Structure Planning แปลว่า งานอัตรากำลัง
Section of Welfare Services แปลว่า งานสวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูล
Section of Personnel Development แปลว่า งานพัฒนาบุคลากร
Subdivision of Municipal Enterprises Control แปลว่า ฝ่ายควบคุมเทศพาณิชย์
Section of Municipal Enterprises Promotion แปลว่า งานส่งเสริมกิจการเทศพาณิชย์
Section of Municipal Enterprises Legal Affairs แปลว่า งานนิติการและเทศพาณิชย์
Subdivision of Tourism Promotion แปลว่า ฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยว
Section of Tourism Development and Promotion แปลว่า งานพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว
Section of Tourism Promotion Affairs แปลว่า งานสนับสนุนกิจการท่องเที่ยว
Division of Local Administration แปลว่า ส่วนปกครอง
Subdivision of Disaster Prevention and Mitigation แปลว่า ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
Subdivision of Disaster Prevention and Mitigation 1 แปลว่า งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 1
Subdivision of Disaster Prevention and Mitigation 2 แปลว่า งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2
Subdivision of Safety and Security แปลว่า ฝ่ายรักษาความสงบ
Section of Market Orderliness แปลว่า งานจัดระเบียบตลาดสด
Section of Vendors Orderliness แปลว่า งานจัดระเบียบร้านค้าแผงลอย
Subdivision of Civil Registration and Identification Card แปลว่า ฝ่ายทะเบียนราษฎร์และบัตรฯ
Section of Civil Registration แปลว่า งานทะเบียนราษฎร์
Section of Identification Card Issuing แปลว่า งานบัตรประจำตัวประชาชน
Subdivision of General Administration แปลว่า ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
Section of Clerical Work แปลว่า งานธุรการ
Section of Documentary Management แปลว่า งานสารบรรณ
Section of Executive Secretary แปลว่า งานเลขานุการผู้บริหาร
Section of National Ceremony Affairs แปลว่า งานรัฐพิธีฯ
Section of Public Relations แปลว่า งานประชาสัมพันธ์
Section of Government Offices Cleanliness and Security Affairs แปลว่า งานรักษาความสะอาดและความปลอดภัยของสถานที่ราชการ
Section of Dissemination Coordination แปลว่า งานประสานงานเผยแพร่งานอื่น
Bureau/ Division of Technical Services and Planning แปลว่า สำนัก/กองวิชาการและแผนงาน
Division of Planning and Budgeting แปลว่า ส่วนแผนงานและงบประมาณ
Subdivision of Plan and Policy Analysis แปลว่า ฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผน
Section of Plan and Policy Analysis แปลว่า งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
Subdivision of Budgeting แปลว่า ฝ่ายงบประมาณ
Section of Budgeting แปลว่า งานจัดทำงบประมาณ
Subdivision of Research and Evaluation แปลว่า ฝ่ายวิจัยและประเมินผล
Section of Research and Evaluation แปลว่า งานวิจัยและประเมินผล
Division of Technical Services and Promotion แปลว่า ส่วนบริการและเผยแพร่วิชาการ
Subdivision of Public Relations แปลว่า ฝ่ายประชาสัมพันธ์
Section of Public Relations แปลว่า งานประชาสัมพันธ์
Subdivision of Technical Promotion แปลว่า ฝ่ายส่งเสริมและเผยแพร่วิชาการ
Subdivision of Statistical Information แปลว่า ฝ่ายสถิติข้อมูลและสารสนเทศ
Subdivision of Foreign Affairs แปลว่า ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
Subdivision of General Administration แปลว่า ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
Section of Cleanliness and Orderliness แปลว่า งานรักษาความสะอาดและความเรียบร้อย
Subdivision of Legal Affairs แปลว่า ฝ่ายนิติการ
Section of Municipal bylaw (Except Expenditure Budget) แปลว่า งานตราเทศบัญญัติที่มิใช่เทศบัญญัติว่าด้วยงบประมาณรายจ่าย
Section of Legal Affairs แปลว่า งานนิติการสัญญาฯ
Bureau/ Division of Finance แปลว่า สำนัก/ กองคลัง
Division of Local Finance Management แปลว่า ส่วนบริหารการคลัง
Subdivision of Supplies and Property แปลว่า ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน
Section of Purchasing and Hiring แปลว่า งานการซื้อและการจ้าง
Section of Maintenance and Repair แปลว่า งานการซ่อมบำรุงและบำรุงรักษา
Section of Supplies Registration แปลว่า งานการจัดทำทะเบียนพัสดุ
Section of Supplies แปลว่า งานจำหน่ายพัสดุ
Subdivision of Finance and Accounting แปลว่า ฝ่ายการเงินและบัญชี
Section of Financial Audit แปลว่า งานตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินทุกประเภท
Section of Annual Budget Control แปลว่า งานควบคุมจัดทำทะเบียนงบประมาณรายจ่าย
Section of Check and Financial Documentary แปลว่า งานจัดทำเช็ค ทำเอกสารการจ่ายเงิน
Section of Monetary Disbursement Audit แปลว่า งานการจ่ายเงินตรวจสอบหลักฐานใบสำคัญจ่าย
Section of Financial Report แปลว่า งานจัดทำรายงานประจำวัน ประจำเดือน ประจำปี และรายงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
Subdivision of Financial Regulation แปลว่า ฝ่ายระเบียบการคลัง
Section of Finance and Supplies Legislation แปลว่า งานจัดระเบียบเกี่ยวกับการเงินและพัสดุ
Section of Finance and Supplies Usage Control แปลว่า งานควบคุมการใช้จ่ายเงินและพัสดุ
Subdivision of Financial Statistics แปลว่า ฝ่ายสถิติการคลัง
Division of Financial Resources Development แปลว่า ส่วนพัฒนารายได้
Subdivision of Financial Resources Development แปลว่า ฝ่ายพัฒนารายได้
Section of Financial Resources Development แปลว่า งานพัฒนารายได้
Section of Revenue Collecting แปลว่า งานเร่งรัดรายได้
Subdivision of Property Development and Commerce แปลว่า ฝ่ายผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์
Section of Property Development แปลว่า งานจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน
Section of Local Commercial Development แปลว่า งานพัฒนากิจการพาณิชย์
Subdivision of Taxation Mapping and Property Registration แปลว่า ฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
Section of Taxation Mapping and Property Registration แปลว่า งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
Section of Taxation Mapping Information and Property Registration แปลว่า งานบริการข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
Bureau/ Division of Public Works แปลว่า สำนัก/ กองช่าง
Subdivision of General Administration แปลว่า ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
Section of Finance and Accounting แปลว่า งานการเงินและบัญชี
Division of Building Control and City Planning แปลว่า ส่วนควบคุมอาคารและผังเมือง
Subdivision of Building Control แปลว่า ฝ่ายควบคุมอาคาร
Section of Building Control แปลว่า งานควบคุมอาคาร
Section of Permit แปลว่า งานขออนุญาตอาคาร
Subdivision of City Planning แปลว่า ฝ่ายผังเมือง
Section of City Planning แปลว่า งานจัดทำผังเมือง
Section of City Planning Control แปลว่า งานควบคุมผังเมือง
Division of Construction Control and City Planning แปลว่า ส่วนควบคุมการก่อสร้างอาคารและผังเมือง
Subdivision of Civil Engineering แปลว่า ฝ่ายวิศวกรรมโยธา
Section of Civil Engineering แปลว่า งานวิศวกรรมโยธา
Subdivision of Architecture แปลว่า ฝ่ายสถาปัตยกรรม
Section of Architecture แปลว่า งานสถาปัตยกรรม
Division of Civil Works แปลว่า ส่วนการโยธา
Subdivision of Public Utilities แปลว่า ฝ่ายสาธารณูปโภค
Section of Public Utilities แปลว่า งานสาธารณูปโภค
Section of Public Parks แปลว่า งานสวนสาธารณะ
Section of Roads and Bridges Maintenance แปลว่า งานบำรุงรักษาทางและสะพาน
Section of Premises and Public Electricity แปลว่า งานสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ
Section of Planting House and Propagation แปลว่า งานเรือนเพาะชำและขยายพันธ์ Section of Premises Control and Maintenance แปลว่า งานควบคุมและรักษาสถานที่ Mechanical Engineering and Traffic System Center แปลว่า ฝ่ายศูนย์เครื่องจักรกลและระบบจราจร
Section of Mechanical Engineering Center แปลว่า งานศูนย์เครื่องจักรกล
Section of Traffic Engineering แปลว่า งานวิศวกรรมจราจร
Subdivision of Sanitary Works แปลว่า ฝ่ายช่างสุขาภิบาล
Section of Garbage and Waste Disposal แปลว่า งานกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
Section of Waste Water Control and Treatment แปลว่า งานควบคุมและตรวจสอบบำบัดน้ำเสีย
Bureau/ Division of Public Health and Environment แปลว่า สำนัก/ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
Division of Public Health and Environmental Promotion แปลว่า ส่วนส่งเสริมสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
Group of Health Promotion แปลว่า กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
Section of Community Health แปลว่า งานสาธารณสุขชุมชน
Section of Technical Services and Planning แปลว่า งานวิชาการและแผนงาน
Group of Disease Prevention and Control แปลว่า กลุ่มงานป้องกันและควบคุมโรค
Section of Communicable Disease Prevention แปลว่า งานป้องกันโรคติดต่อ
Section of Communicable Disease Control แปลว่า งานควบคุมโรคติดต่อ
Section of Drugs Addicted Prevention and Treatment แปลว่า งานป้องกันและบำบัดยาเสพติด
Group of Environmental Promotion แปลว่า กลุ่มงานส่งเสริมสิ่งแวดล้อม
Section of Sanitation แปลว่า งานสุขาภิบาล
Section of Environmental Health แปลว่า งานอนามัยสิ่งแวดล้อม
Section of Garbage and Waste Disposal Development แปลว่า งานพัฒนาระบบจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
Section of Pollution and Nuisance Control แปลว่า งานควบคุมมลพิษและเหตุรำคาญ
Division of Public Health and Environmental Services แปลว่า ส่วนบริการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
Group of Medical Services แปลว่า กลุ่มงานบริการการแพทย์
Section of Dental Hygiene แปลว่า งานทันตสาธารณสุข
Section of Pharmaceutical แปลว่า งานเภสัชกรรม
Section of Investigation and Radiography แปลว่า งานชันสูตรและรังสีวิทยา
Group of Environmental Services แปลว่า กลุ่มงานบริการสิ่งแวดล้อม
Section of Animal Disease / Section of Veterinary Medicine แปลว่า งานสัตวแพทย์
Section of Cleaning Services แปลว่า งานบริการรักษาความสะอาด
Section of Waste Control แปลว่า งานควบคุมสิ่งปฏิกูล
Group of Public Health Center แปลว่า กลุ่มงานบริการสาธารณสุข
Public Health Center แปลว่า ศูนย์บริการสาธารณสุข
Subdivision of General Administration แปลว่า ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
Section of Finance and Accounting แปลว่า งานการเงินและบัญชี
Subdivision of Public Health Administration แปลว่า ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
Section of Sanitation and Environmental Health แปลว่า งานสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดล้อม
Section of Public Health Planning แปลว่า งานแผนงานสาธารณสุข
Section of Health Information and Training แปลว่า งานเผยแพร่และฝึกอบรม
Section of Cleaning แปลว่า งานรักษาความสะอาด
Subdivision of Public Health Services and Promotion แปลว่า ฝ่ายบริการและส่งเสริมการอนามัย
Section of Public Health Centers แปลว่า งานศูนย์บริการสาธารณสุข
Section of Public Health Promotion แปลว่า งานส่งเสริมสุขภาพ
Section of Communicable Disease Prevention and Control แปลว่า งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
Bureau / Division of Social Welfare แปลว่า สำนัก/ กองสวัสดิการสังคม
Division of Social Welfare แปลว่า ส่วนสังคมสงเคราะห์
Subdivision of Child and Youth Security แปลว่า ฝ่ายสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน
Section of Child and Youth Security แปลว่า งานสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน
Subdivision of Women and the Elderly Affairs แปลว่า ฝ่ายกิจการสตรีและคนชรา
Section of Children and the Elderly Affairs แปลว่า งานกิจการเด็กและคนชรา
Subdivision of Social Work แปลว่า ฝ่ายสังคมสงเคราะห์
Section of Social Work แปลว่า งานสังคมสงเคราะห์
Subdivision of Social Welfare Promotion แปลว่า ฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการสังคม
Section of Social Welfare Promotion แปลว่า งานส่งเสริมสวัสดิการสังคม
Division of Community Development แปลว่า ส่วนพัฒนาชุมชน
Subdivision of Community Development Promotion แปลว่า ฝ่ายส่งเสริมพัฒนาชุมชน
Section of Community Development Promotion แปลว่า งานส่งเสริมพัฒนาชุมชน
Subdivision of Occupational Development and Promotion แปลว่า ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
Section of Occupational Development and Promotion แปลว่า งานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
Subdivision of General Administration แปลว่า ฝ่ายบริหารทั่วไป
Bureau/ Division of Water Supply แปลว่า สำนัก/ กองประปา
Division of Production แปลว่า ส่วนผลิต
Subdivision of Production แปลว่า ฝ่ายผลิต
Subdivision of Water Quality Analysis แปลว่า ฝ่ายวิเคราะห์คุณภาพน้ำ
Subdivision of Water Meter แปลว่า ฝ่ายมาตรวัดน้ำ
Division of Distribution and Maintenance แปลว่า ส่วนบริการและซ่อมบำรุง
Subdivision of Placing แปลว่า ฝ่ายติดตั้ง
Subdivision of Maintenance แปลว่า ฝ่ายซ่อมบำรุง
Subdivision of Public Services แปลว่า ฝ่ายบริการสาธารณะ
Subdivision of Finance and Accounting แปลว่า ฝ่ายการเงินและบัญชี
Section of Legal Affairs แปลว่า งานนิติการ
Section of Legal Contract Affairs แปลว่า งานนิติการสัญญาฯ
Section of Local Legislation for Water Supplies แปลว่า งานตราเทศบัญญัติทางด้านการประปา
Bureau/ Division of Medical Services แปลว่า สำนัก/ กองการแพทย์
Division of Medical Services แปลว่า ส่วนบริการการแพทย์
Subdivision of Technical Services and Planning แปลว่า ฝ่ายวิชาการและแผนงาน
Section of Policy and Planning แปลว่า งานนโยบายและแผน
Section of Medical Services แปลว่า งานบริการทางการแพทย์
Section of Nursing Services แปลว่า งานบริการทางพยาบาล
Subdivision of Pharmaceutical แปลว่า ฝ่ายเภสัชกรรม
Subdivision of Dental Hygiene แปลว่า ฝ่ายทันตสาธารณสุข
Subdivision of Investigation and Radiography แปลว่า ฝ่ายชันสูตรและรังษีวิทยา
Division of Nursing แปลว่า ส่วนการพยาบาล
Subdivision of Out-Reach Health Services แปลว่า ฝ่ายเวชกรรมสังคม
Section of Health Services แปลว่า งานเวชกรรม
Subdivision of Outpatient and Accident แปลว่า ฝ่ายผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ
Subdivision of Inpatient and Delivery แปลว่า ฝ่ายผู้ป่วยในและห้องคลอด
Subdivision of Surgery and Anesthetization แปลว่า ฝ่ายห้องผ่าตัดและวิสัญญี
Division of Public Health and Environment แปลว่า ส่วนบริการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
Public Health Centers แปลว่า ศูนย์บริการสาธารณสุข
Section of Public Health Centers แปลว่า งานศูนย์บริการสาธารณสุข
Division of Sanitary Works แปลว่า กองช่างสุขาภิบาล
Section of Finance แปลว่า งานการคลัง
Subdivision of Used Materials Management แปลว่า ฝ่ายจัดการสิ่งแวดล้อมด้านวัสดุใช้แล้ว
Section of Garbage and Waste Incineration แปลว่า งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
Section of Mechanical Engineering and Maintenance แปลว่า งานเครื่องจักรกลและซ่อมบำรุง Subdivision of Water Quality Management แปลว่า ฝ่ายจัดการคุณภาพน้ำ
Section of Building Control แปลว่า งานแบบแผนและก่อสร้าง
Section of Waste Water Control and Treatment แปลว่า งานควบคุมและตรวจสอบการบำบัดน้ำเสีย
Section of Maintenance and Repair แปลว่า งานบำรุงรักษาและซ่อมแซม
Municipal District แปลว่า แขวง
Municipal District Office แปลว่า สำนักงานแขวง
Section of Finance แปลว่า งานการคลัง
Section of Public Works แปลว่า งานช่าง
Section of Community Health แปลว่า งานสาธารณสุขชุมชน
Section of Education แปลว่า งานการศึกษา

ศัพท์การแปลอังกฤษ-ไทย รายชื่อหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) – Directory of Sub-district

Administrative Organizations (SAO)
Office of the … Sub-district Administrative Organization แปลว่า ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
Sub-district Administrative Organization Council แปลว่า สภาองค์การบริหารส่วนตำบล
Office of the Chief Administrator of the SAO แปลว่า สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
Subdivision (Section) of General Administration แปลว่า ฝ่าย (งาน) บริหารทั่วไป
Subdivision (Section) of Policy and Planning แปลว่า ฝ่าย (งาน) นโยบายและแผน
Subdivision (Section) of Legal Affairs แปลว่า ฝ่าย (งาน) กฎหมายและคดี
Subdivision (Section) of Law Enforcement แปลว่า ฝ่าย (งาน) เทศกิจ
Subdivision (Section) of Tourism Promotion แปลว่า ฝ่าย (งาน) ส่งเสริมการท่องเที่ยว
Subdivision (Section) of Disaster Prevention and Mitigation แปลว่า ฝ่าย (งาน) ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
Division of Finance แปลว่า กองคลัง
Subdivision (Section) of Finance แปลว่า ฝ่าย (งาน) การเงิน
Subdivision (Section) of Accounting แปลว่า ฝ่าย (งาน) บัญชี
Subdivision (Section) of Financial Resources Development and Collection แปลว่า ฝ่าย (งาน) พัฒนาและจัดเก็บรายได้
Subdivision (Section) of Supplies and Property Registration แปลว่า ฝ่าย (งาน) ทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
Division of Public Works (Civil Works)แปลว่า กองช่าง (ส่วนโยธา)
Subdivision (Section) of Building แปลว่า ฝ่าย (งาน) ก่อสร้าง
Subdivision (Section) of Design and Building Control แปลว่า ฝ่าย (งาน) ออกแบบและควบคุมอาคาร
Subdivision (Section) of City Planning แปลว่า ฝ่าย (งาน) ผังเมือง
Subdivision (Section) of Public Utilities Coordination แปลว่า ฝ่าย (งาน) ประสานสาธารณูปโภค
Subdivision (Section) of Social Work and Community Development แปลว่า ฝ่าย (งาน) สวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน
Subdivision (Section) of Social Work แปลว่า ฝ่าย (งาน) สังคมสงเคราะห์
Subdivision (Section) of Occupational Promotion and Women Development แปลว่า ฝ่าย (งาน) ส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี
Subdivision (Section) of Agriculture Promotion แปลว่า กอง (ส่วน) ส่งเสริมการเกษตร
Subdivision (Section) of Agriculture Promotion แปลว่า ฝ่าย (งาน) ส่งเสริมการเกษตร
Subdivision (Section) of Livestock Promotion แปลว่า ฝ่าย (งาน) ส่งเสริมปศุสัตว์
Division of Education Religious and Culture แปลว่า กอง (ส่วน) การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
Subdivision (Section) of Educational Administration แปลว่า ฝ่าย (งาน) บริหารการศึกษา
Subdivision (Section) of Education Religious and Culture Promotion แปลว่า ฝ่าย (งาน) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
Subdivision (Section) of Educational Affairs แปลว่า ฝ่าย (งาน) กิจการโรงเรียน
Division of Public Health and Environment แปลว่า กอง (ส่วน) สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
Subdivision (Section) of Health and Environment แปลว่า ฝ่าย (งาน) อนามัยและสิ่งแวดล้อม
Subdivision (Section) of Public Health Promotion แปลว่า ฝ่าย (งาน) ส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข
Subdivision (Section) of Cleaning แปลว่า ฝ่าย (งาน) รักษาความสะอาด
Subdivision (Section) of Environmental Quality Control and Management แปลว่า ฝ่าย (งาน) ควบคุมและจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม
Subdivision (Section) of Disease Control แปลว่า ฝ่าย (งาน) ควบคุมโรค
Subdivision (Section) of Public Health Services แปลว่า ฝ่าย (งาน) บริการสาธารณสุข

ศัพท์การแปลอังกฤษ-ไทย รายชื่อตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) – List of Positions in Sub-district

Administrative Organizations (SAO)
Chief Executive of the SAO แปลว่า นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
Deputy Chief Executive of the SAO แปลว่า รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
Secretary to the Chief Executive of the SAO แปลว่า เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
Chief Administrator of the SAO แปลว่า ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
Deputy Chief Administrator of the SAO แปลว่า รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
Chief of the Office of the SAO แปลว่า หัวหน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล
Chairman of the SAO Council แปลว่า ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
Vice Chairman of the SAO Council แปลว่า รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
Secretary of the SAO Council แปลว่า เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
Member of the SAO Council แปลว่า สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
Subdivision Chief, Chief of the … Subdivision, Chief of the Subdivision of … แปลว่า หัวหน้าฝ่าย
Section Chief, Chief of the … Section, Chief of the Section of … แปลว่า หัวหน้างาน

ศัพท์การแปลอังกฤษ-ไทย  รายชื่อหน่วยงานของเมืองพัทยา – Directory of Organizations in the City of Pattaya

Pattaya City Council แปลว่า สภาเมืองพัทยา
Office of the Pattaya City แปลว่า ศาลาว่าการเมืองพัทยา
Office of the Pattaya City Manager แปลว่า สำนักปลัดเมืองพัทยา

ศัพท์การแปลอังกฤษ-ไทย รายชื่อตำแหน่งเมืองพัทยา – List of Positions in the City of Pattaya

Division Director, Director of the Division of …, Director of the … Division แปลว่า ผู้อำนวยการกอง
Subdivision Chief, Chief of the … Subdivision, Chief of the Subdivision of … แปลว่า หัวหน้าฝ่าย
Pattaya City Mayor แปลว่า นายกเมืองพัทยา
Deputy Mayor of the Pattaya City แปลว่า รองนายกเมืองพัทยา
Secretary to the Pattaya City Mayor แปลว่า เลขานุการนายกเมืองพัทยา
Advisor to the Pattaya City Mayor แปลว่า ที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา
Pattaya City Council แปลว่า สภาเมืองพัทยา
Office of the Pattaya City แปลว่า ศาลาว่าการเมืองพัทยา
Chairman of the Pattaya City Council แปลว่า ประธานสภาเมืองพัทยา
Vice Chairman of the Pattaya City Council แปลว่า รองประธานสภาเมืองพัทยา
Member of the Pattaya City Council แปลว่า สมาชิกสภาเมืองพัทยา
Secretary of the Pattaya City Council แปลว่า เลขานุการสภาเมืองพัทยา
Pattaya City Manager แปลว่า ปลัดเมืองพัทยา
Assistant Pattaya City Manager แปลว่า รองปลัดเมืองพัทยา
Head of the Office of the Pattaya City Manager แปลว่า หัวหน้าสำนักปลัดเมืองพัทยา
Section Chief, Chief of the … Section, Chief of the Section of … แปลว่า หัวหน้างาน

ศัพท์การแปลอังกฤษ-ไทย รายชื่อหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร – Directory of Bangkok Metropolitan

Administrations (BMA)
Office of The Bangkok Metropolitan Administration (BMA), BMA City Hall แปลว่า ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร
Bangkok Metropolitan Assembly แปลว่า สภากรุงเทพมหานคร
District แปลว่า เขต
District Council แปลว่า สภาเขต
District Office แปลว่า สำนักงานเขต

ศัพท์การแปลอังกฤษ-ไทย รายชื่อตำแหน่งของกรุงเทพมหานคร – List of Positions in Bangkok Metropolitan

Administrations (BMA)
Governor of BMA แปลว่า ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
Deputy Governor of BMA แปลว่า รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
Permanent Secretary for BMA แปลว่า ปลัดกรุงเทพมหานคร
Deputy Permanent Secretary for BMA แปลว่า รองปลัดกรุงเทพมหานคร
District Director แปลว่า ผู้อำนวยการเขต

ศัพท์การแปลอังกฤษ-ไทย รายชื่อตำแหน่งในสายงานต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น – List of Positions in Different Sectors of Provincial Administrative Organizations
ศัพท์การแปลอังกฤษ-ไทย กลุ่มงานนักบริหาร – Group of Administration

PAO Administration Officer แปลว่า นักบริหารงาน อบจ.
Municipal Administration Officer แปลว่า นักบริหารงานเทศบาล
SAO Administration Officer แปลว่า นักบริหารงาน อบต.
General Administration Officer แปลว่า นักบริหารงานทั่วไป
Financial Administration Officer แปลว่า นักบริหารงานการคลัง
Public Works Administration Officer แปลว่า นักบริหารงานช่าง
Public Health Administration Officer แปลว่า นักบริหารงานสาธารณสุข
Social Welfare Administration Officer แปลว่า นักบริหารงานสวัสดิการสังคม
Water Supply Administration Officer แปลว่า นักบริหารงานประปา
Educational Administration Officer แปลว่า นักบริหารการศึกษา
Sanitary Administration Officer แปลว่า นักบริหารงานช่างสุขาภิบาล
Administration Officer of the Pattaya City แปลว่า นักบริหารงานเมืองพัทยา
Plan and Policy Administration Officer แปลว่า นักบริหารงานนโยบายและแผน
Agricultural Administration Officer แปลว่า นักบริหารงานการเกษตร

ศัพท์การแปลอังกฤษ-ไทย กลุ่มงานธุรการ สถิติ ประชาสัมพันธ์ ท่องเที่ยว นิติการ และบรรเทาสาธารณภัย – Group of General Administration, Statistics, Public Relations, Tourism, Legal and Disaster Mitigation

Plan and Policy Analyst แปลว่า เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
Legal Officer แปลว่า นิติกร
Plan and Policy Analyst แปลว่า เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
Legal Officer แปลว่า นิติกร
Assistant Public Relations Officer แปลว่า เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
Public Relations Officer แปลว่า เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
Public Relations Technical Officer แปลว่า นักวิชาการประชาสัมพันธ์
Data Entry Operator แปลว่า เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
Computer Programmer แปลว่า เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
Personnel Officer แปลว่า บุคลากร
General Administrative Officer แปลว่า เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
Clerical Administrative Officer แปลว่า เจ้าหน้าที่บริหารงานธุรกิจ
Assistant Clerical Officer แปลว่า เจ้าหน้าที่ธุรการ
Clerical Officer แปลว่า เจ้าพนักงานธุรการ
Assistant Registration Officer แปลว่า เจ้าหน้าที่ทะเบียน
Registration Officer แปลว่า เจ้าพนักงานทะเบียน
Registration and Identification Card Administration Officer แปลว่า เจ้าหน้าที่บริหารงานทะเบียนและบัตร
Environmental Technical Officer แปลว่า นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
Tourism Development Technical Officer แปลว่า นักวิชาการพัฒนาการท่องเที่ยว
Assistant Tourism Promotion Officer แปลว่า เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการท่องเที่ยว
Tourism Promotion Officer แปลว่า เจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว
Tourism Development Officer แปลว่า นักพัฒนาการท่องเที่ยว
Assistant Disaster Prevention and Relief Officer แปลว่า เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
Disaster Prevention and Relief Officer แปลว่า เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
Assistant City Law Enforcement Officer แปลว่า เจ้าหน้าที่เทศกิจ
City Law Enforcement Officer แปลว่า เจ้าพนักงานเทศกิจ

ศัพท์การแปลอังกฤษ-ไทย กลุ่มงานการคลัง – Group of Finance

Internal Auditor แปลว่า เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
Assistant Fiscal Officer แปลว่า เจ้าหน้าที่การคลัง
Fiscal Officer แปลว่า เจ้าพนักงานการคลัง
Assistant Finance and Accounting Officer แปลว่า เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
Finance and Accounting Officer แปลว่า เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
Finance and Accounting Technical Officer แปลว่า นักวิชาการการเงินและบัญชี
Assistant Revenue Collecting Officer แปลว่า เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้
Revenue Collecting Officer แปลว่า เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
Revenue Collecting Technical Officer แปลว่า นักวิชาการจัดเก็บรายได้
Supplies Technical Officer แปลว่า นักวิชาการพัสดุ
Assistant Supplies Officer แปลว่า เจ้าหน้าที่พัสดุ
Supplies Officer แปลว่า เจ้าพนักงานพัสดุ

ศัพท์การแปลอังกฤษ-ไทย กลุ่มงานแพทย์ พยาบาล สาธารณสุข และวิทยาศาสตร์ – Group of Medical Profession, Nursing, Public Health and Science

Medical Doctor แปลว่า นายแพทย์
Dentist แปลว่า ทันตแพทย์
Dental Health Care Technician แปลว่า เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
Veterinarian แปลว่า นักวิชาการสัตวแพทย์
Chief Veterinarian แปลว่า สัตวแพทย์
Sanitation Researcher แปลว่า นักวิชาการสุขาภิบาล
Sanitation Officer แปลว่า เจ้าพนักงานสุขาภิบาล
Assistant Sanitation Officer แปลว่า เจ้าหน้าที่สุขาภิบาล
Health Promotion Technical Officer แปลว่า นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ
Health Promotion Officer แปลว่า เจ้าพนักงานส่งเสริมสุขภาพ
Assistant Health Promotion Officer แปลว่า เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสุขภาพ
Midwife แปลว่า ผดุงครรภ์สาธารณสุข
Professional Nurse แปลว่า พยาบาลวิชาชีพ
Technical Nurse แปลว่า พยาบาลเทคนิค
Nurse แปลว่า เจ้าหน้าที่พยาบาล
Pharmacist แปลว่า เภสัชกร
Assistant Pharmacist แปลว่า ผู้ช่วยเภสัชกร
Radiographic Technician แปลว่า เจ้าหน้าที่รังสีการแพทย์
Medical Scientist แปลว่า นักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์
Medical Laboratory Chief Technician แปลว่า เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์
Medical Laboratory Technician แปลว่า เจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์การแพทย์
Community Health Care Officer แปลว่า เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน
Dental Hygiene Technician แปลว่า ทันตอนามัย
X-Ray Technician แปลว่า เจ้าหน้าที่เอกซเรย์
Laboratory Technician แปลว่า เจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์
Laboratory Chief Technician แปลว่า เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์
Scientist แปลว่า นักวิทยาศาสตร์
Nutritionist แปลว่า โภชนากร
Nutrition Officer แปลว่า เจ้าพนักงานโภชนาการ
City Planning Chief Technician แปลว่า นายช่างผังเมือง

ศัพท์การแปลอังกฤษ-ไทย กลุ่มงานสถาปัตยกรรม วิศวกรรม และช่างเทคนิค – Group of Architecture, Engineering, and Technicians

Architect แปลว่า สถาปนิก
Civil Works Technician แปลว่า ช่างโยธา
Civil Works Chief Technician แปลว่า นายช่างโยธา
City Planning Technician แปลว่า ช่างผังเมือง
City Planner แปลว่า นักผังเมือง
Draftsman แปลว่า ช่างเขียนแบบ
Chief Draftsman แปลว่า นายช่างเขียนแบบ
Graphic Designer แปลว่า ช่างศิลป์
Chief Graphic Designer แปลว่า นายช่างศิลป์
Photographer แปลว่า ช่างภาพ
Chief Photographer แปลว่า นายช่างภาพ
Electrical Engineer แปลว่า วิศวกรไฟฟ้า
Mechanical Engineer แปลว่า วิศวกรเครื่องกล
Civil Engineer แปลว่า วิศวกรโยธา
Sanitary Work Engineer แปลว่า วิศวกรสุขาภิบาล
Traffic Technical Officer แปลว่า นักวิชาการจราจร
Chief Surveyor แปลว่า นายช่างสำรวจ
Surveyor แปลว่า ช่างสำรวจ
Environmental Engineering แปลว่า วิศวกรสิ่งแวดล้อม
Automotive Mechanic แปลว่า ช่างเครื่องยนต์
Electrician แปลว่า ช่างไฟฟ้า
Chief Electrician แปลว่า นายช่างไฟฟ้า

ศัพท์การแปลอังกฤษ-ไทย กลุ่มงานประปา – Group of Waterworks

Assistant Water Supply Officer แปลว่า เจ้าหน้าที่การประปา
Water Supply Officer แปลว่า เจ้าพนักงานการประปา

ศัพท์การแปลอังกฤษ-ไทย กลุ่มงานสวัสดิการ สังคมและการเกษตร – Group of Welfare, Social and Agriculture

Social Worker แปลว่า นักสังคมสงเคราะห์
Assistant Community Development Officer แปลว่า เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน
Community Development Officer แปลว่า เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
Community Developer แปลว่า นักพัฒนาชุมชน
Public Park Tender แปลว่า เจ้าหน้าที่สวนสาธารณะ
Public Park Tending Officer แปลว่า เจ้าพนักงานสวนสาธารณะ
Public Park Tending Technical Officer แปลว่า นักวิชาการสวนสาธารณะ
Agricultural Technical Officer แปลว่า นักวิชาการเกษตร

ศัพท์การแปลอังกฤษ-ไทย กลุ่มงานการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและการกีฬา – Group of Education, Religions, Art & Cultures and Sports

Recreation Officer แปลว่า เจ้าหน้าที่สันทนาการ
Librarian แปลว่า บรรณารักษ์
Education Technical Officer แปลว่า นักวิชาการศึกษา
Library Services Officer แปลว่า เจ้าพนักงานห้องสมุด
Assistant Library Services Officer แปลว่า เจ้าหน้าที่ห้องสมุด
Youth Center Officer แปลว่า เจ้าพนักงานศูนย์เยาวชน
Assistant Youth Center Officer แปลว่า เจ้าหน้าที่ศูนย์เยาวชน
Headmaster แปลว่า ครูใหญ่
Assistant Headmaster แปลว่า ผู้ช่วยครูใหญ่
Teacher แปลว่า ครู
Principal แปลว่า อาจารย์ใหญ่
Assistant Principal แปลว่า ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่
Teacher, Professor แปลว่า อาจารย์
Director of … School แปลว่า ผู้อำนวยการโรงเรียน
Assistant Director of … School แปลว่า ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน
Director of … College แปลว่า ผู้อำนวยการวิทยาลัย

อ้างอิง asean.dla.go.th