ศัพท์การแปลอังกฤษ-ไทย เกี่ยวกับวงการตำรวจ
ยศตำรวจไทย
Police Ranks
ยศตำรวจภาษาไทย ตัวย่อ ยศตำรวจภาษาอังกฤษ ตัวย่อ
พลตำรวจเอก พล.ต.อ. Police General Pol.Gen.
พลตำรวจโท พล.ต.ท. Police Lieutenant General Pol.Lt.Gen.
พลตำรวจตรี พล.ต.ต. Police Major General Pol.Maj.Gen.
พันตำรวจเอก พ.ต.อ. Police Colonel Pol.Col.
พันตำรวจโท พ.ต.ท. Police Lieutenant Colonel Pol.Lt.Col.
พันตำรวจตรี พ.ต.ต. Police Major Pol.Maj.
ร้อยตำรวจเอก ร.ต.อ. Police Captain Pol.Capt.
ร้อยตำรวจโท ร.ต.ท. Police Lieutenant Pol.Lt.
ร้อยตำรวจตรี ร.ต.ต. Police Sub-Lieutenant Pol.Sub-Lt.
ดาบตำรวจ ด.ต. Police Senior Sergeant Major Pol.Snr.Sgt.Maj.
จ่าสิบตำรวจ จ.ส.ต. Police Sergeant Major Pol.Sgt.Maj.
สิบตำรวจเอก ส.ต.อ. Police Sergeant Pol.Sgt.
สิบตำรวจโท ส.ต.ท. Police Corporal Pol.Cpl.
สิบตำรวจตรี ส.ต.ต. Police Lance Corporal Pol.L/Cpl.
ส่วนราชการสํานักงานตํารวจแห่งชาติ

Royal Thai  Police แปลว่า สํานักงานตำรวจแห่งชาติ

Command and General Staff  แปลว่า ส่วนบังคับบัญชา

Office of the Commissioner General, Royal Thai Police แปลว่า สํานักงานผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ (8 บช.,6 บก.)

Office of Police Strategy  แปลว่า สํานักงานยุทธศาสตร์ตํารวจ (สยศ.ตร.)

General Staff Sub-Division แปลว่า ฝ่ายอํานวยการ

Strategy Division แปลว่า กองยุทธศาสตร์

Counter Crime Planning Division แปลว่า กองแผนงานอาชญากรรม

Special Task Planning Division แปลว่า กองแผนงานกิจการพิเศษ

Research Division แปลว่า กองวิจัย

Office of Logistics แปลว่า สํานักงานส่งกำลังบำรุง (สกบ.)

General Staff Division แปลว่า กองบังคับการอํานวยการ

Quartermaster Division แปลว่า กองพลาธิการ

 Civil Engineering Division แปลว่า กองโยธาธิการ

Ordnance Division แปลว่า กองสรรพาวุธ

Office of Human Resources แปลว่า สํานักงานกำลังพล (สกพ.)

General Staff Sub-Division แปลว่า ฝ่ายอํานวยการ

Human Resources Development Sub-Division แปลว่า กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล

Personnel Planning and Design Division แปลว่า กองอัตรากําลัง

Personnel Division แปลว่า กองทะเบียนพล 

Welfare Division แปลว่า กองสวัสดิการ

Office of Budget and Finance แปลว่า สํานักงานงบประมาณและการเงิน (สงป.)

General Staff Sub-Division แปลว่า ฝ่ายอํานวยการ

Budget and Finance Information Technology Sub-Division แปลว่า ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศด้านงบประมาณและการเงิน

Budget Division แปลว่า กองงบประมาณ

Finance Division แปลว่า กองการเงิน

Accountancy Division แปลว่า กองบัญชี

Office of Legal Affairs and Litigation แปลว่า สํานักงานกฎหมายและคดี (กมค.)

General Staff Sub-Division แปลว่า ฝ่ายอํานวยการ

Legal Affairs Division แปลว่า กองกฎหมาย 

Criminal Affairs Division แปลว่า กองคดีอาญา

กองคดีปกครองและคดีแพ่ง แปลว่า Administrative and Civil Affairs Division      

สถาบันส่งเสริมงานสอบสวน แปลว่า Institute of Investigation and Interrogation Affairs

ส่วนตรวจสอบสํานวนคดีอุทธรณ์และฎีกา แปลว่า Appeal and Supreme Courts Case Inspection Division

สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการตํารวจ (สง.ก.ตร.) แปลว่า Office of Police Commission

ฝ่ายอํานวยการ แปลว่า General Staff Sub-Division

กองตรวจสอบและทะเบียนประวัติ แปลว่า Personnel and Records Inspection Division

กองมาตรฐานวินัย แปลว่า Disciplinary Standard Division

กองอุทธรณ์ แปลว่า Disciplinary Appeal Division

กองร้องทุกข์ แปลว่า Complaint Division

สํานักงานจเรตํารวจ (จต.) แปลว่า Office of the Inspector General

กองบังคับการอํานวยการ แปลว่า General Staff Division

กองตรวจราชการ 1 – 10 แปลว่า Inspection Division 1 – 10

สํานักงานตรวจสอบภายใน (สตส.) แปลว่า Office of Internal Audit

ฝ่ายอํานวยการ แปลว่า General Staff Sub-Division

กลุ่มงานพัฒนาการตรวจสอบภายใน แปลว่า Internal Audit Development Sub-Division

กองตรวจสอบภายใน 1 – 3 แปลว่า Internal Audit Division 1 – 3

สํานักงานเลขานุการตํารวจแห่งชาติ (สลก.ตร.) แปลว่า Office of Police Secretary

กองการต่างประเทศ (ตท.) แปลว่า Foreign Affairs Division

กองสารนิเทศ (สท.) แปลว่า Public Affairs Division

สํานักงานคณะกรรมการนโยบายตํารวจแห่งชาติ (สง.ก.ต.ช.) แปลว่า Office of National Police Policy Board

กองบินตำรวจ (บ.ตร.) แปลว่า Police Aviation Division

กองวินัย (วน.) แปลว่า Disciplinary Division

ส่วนปฏิบัติการเฉพาะทาง แปลว่า Special Operation

สํานักงานนายตำรวจราชสำนักประจํา (สง.นรป.) แปลว่า Office of Royal Court Security Police

กองบังคับการอํานวยการถวายความปลอดภัย แปลว่า Royal Court Security Police Administration Division

ส่วนปฏิบัติการนายตํารวจราชสํานักประจำ แปลว่า Royal Court Security Police Operations Division

ส่วนป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม แปลว่า Crime Prevention and Suppression

กองบัญชาการตํารวจนครบาล (บช.น.) แปลว่า Metropolitan Police Bureau

กองบังคับการอํานวยการ แปลว่า General Staff Division

กองบังคับการตํารวจจราจร แปลว่า Traffic Police Division

กองบังคับการตํารวจนครบาล 1 – 9 แปลว่า Metropolitan Police Division 1 – 9

กองบังคับการสืบสวนสอบสวน แปลว่า Investigation Division

กองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ แปลว่า Patrol and Special Operation Division

กองบังคับการอารักขาและควบคุมฝูงชน แปลว่า Protection and Crowd Control Division

กองกํากับการสวัดิภาพเด็กและสตรี แปลว่า Children and Women Protection Sub-Division

ศูนย์ฝึกอบรม แปลว่า Training Center (Sub-Division)

ตํารวจภูธรภาค 1-9 (ภ.1-9) แปลว่า Provincial Police Region 1-9

กองบังคับการอํานวยการ แปลว่า General Staff Division

กองบังคับการสืบสวนสอบสวน แปลว่า Investigation Division

ตํารวจภูธรจังหวัด… แปลว่า …Provincial Police

ศูนย์ฝึกอบรม (ภ.1-8) แปลว่า Training Center

ศูนย์ปฏิบัติการตํารวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศชต.) แปลว่า Southern Border Provinces Police Operation Center

กองบังคับการอํานวยการ แปลว่า General Staff Division

กองบังคับการสืบสวนสอบสวน แปลว่า Investigation Division

ตํารวจภูธรจังหวัด… แปลว่า …Provincial Police

ศูนย์ฝึกอบรม แปลว่า Training Center

กองกํากับการปฏิบัติการพิเศษ แปลว่า Special Operation Sub-Division

ส่วนสนับสนุนการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม แปลว่า Crime Prevention and Suppression Supporting

กองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง (บช.ก.) แปลว่า Central Investigation Bureau

กองบังคับการอํานวยการ แปลว่า General Staff Division

กองบังคับการปราบปราม แปลว่า Crime Suppression Division

กองบังคับการตํารวจทางหลวง แปลว่า Highway Police Division

กองบังคับการตํารวจรถไฟ แปลว่า Railway Police Division

กองบังคับการตํารวจท่องเที่ยว แปลว่า Tourist Police Division

กองบังคับการตํารวจน้ำ แปลว่า Marine Police Division

กองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แปลว่า Natural Resources and Environmental Crime Suppression Division

กองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ แปลว่า Anti – Human Trafficking Division

กองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ แปลว่า Economic Crime Suppression Division

กองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ แปลว่า Counter Corruption Division

กองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค แปลว่า Consumer Protection Police Division                                    

กองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี แปลว่า Technology Crime Suppression Division

กองบัญชาการตํารวจปราบปรามยาเสพติด (บช.ปส.) แปลว่า Narcotics Suppression Bureau

กองบังคับการอํานวยการ แปลว่า General Staff Division

กองบังคับการตํารวจปราบปรามยาเสพติด 1-4 แปลว่า Narcotics Suppression Division 1-4

กองบังคับการข่าวกรองยาเสพติด แปลว่า Narcotics Intelligence Division

กองกํากับการปฏิบัติการพิเศษ แปลว่า Special Operation Sub-Division

กองบัญชาการตํารวจสันติบาล (บช.ส.) แปลว่า Special Branch Bureau

กองบังคับการอํานวยการ แปลว่า General Staff Division

กองบังคับการตํารวจสันติบาล 1-4 แปลว่า Special Branch Division 1-4

ศูนย์พัฒนาด้านการข่าว แปลว่า Intelligence Development Center

กลุ่มงานผู้เชี่ยวชาญด้านการข่าว แปลว่า Intelligence Expert Group

อ้างอิง www.royalthaipolice.go.th