ศัพท์การแปลอังกฤษ-ไทย เกี่ยวกับการประปา

Reservoir แปลว่า อ่างเก็บน้ำ, บ่อเก็บน้ำ
Deep Well แปลว่า บ่อน้ำลึก
Shallow Well แปลว่า บ่อน้ำตื้น
Surface Water แปลว่า น้ำผิวดิน
Ground Water แปลว่า น้ำใต้ดิน
Artesian Well แปลว่า บ่อน้ำบาดาล
Clear Water Well แปลว่า บ่อน้ำใส
Clear Water Tank แปลว่า ถังน้ำใส
Elevated Tank, Water Tower แปลว่า หอถังสูง
Alum แปลว่า สารส้ม
Alga, Algae แปลว่า สาหร่าย, สาหร่ายทะเล
Non-Revenue Water (NRW) แปลว่า น้ำสูญเสีย, น้ำที่ไม่เป็นรายได้
Pontoon แปลว่า สถานีสูบน้ำแบบทุ่นลอย คือ ขึ้นลงได้ตามระดับน้ำ
Master Plan แปลว่า แผนใหญ่, แผนหลัก
Feasibility Survey, Feasibility Study แปลว่า การสำรวจ (ศึกษา) ความเป็นไปได้
Water Supply, Tap Water, Piped Water, Running Water แปลว่า น้ำประปา, น้ำก๊อก
Pumping Station แปลว่า โรงสูบน้ำ
Aerator แปลว่า ถังเติมออกซิเจน (ถังฟอกอากาศ)
Service Area แปลว่า พื้นที่ให้บริการ
Intake แปลว่า ปากทางน้ำเข้า, ทางเข้าของน้ำ, น้ำที่นำเข้า (จากแม่น้ำ คลอง)
Raw Water แปลว่า น้ำดิบ
Raw Water Pumping Station แปลว่า โรงสูบน้ำดิบ
Sludge, Sediment แปลว่า ตะกอน
Pond แปลว่า สระน้ำ – บ่อน้ำ
Sludge Pond แปลว่า บ่อทิ้งตะกอน
Sedimentation แปลว่า การตกตะกอน
Sedimentation Tank แปลว่า ถังตกตะกอน
Connection แปลว่า การต่อท่อเข้าบ้าน
Flocculation แปลว่า การกวนตะกอน
Filtration แปลว่า การกรอง
Sand Filtration แปลว่า การกรองด้วยทราย
Lime แปลว่า ปูนขาว
Storage แปลว่า โกดัง, โรงเก็บของ
Chemical แปลว่า สารเคมี
Chemical Storage แปลว่า โรงเก็บสารเคมี
Chlorine แปลว่า สารคลอรีน
Chlorinate แปลว่า เติมคลอรีน หรือฆ่าเชื้อด้วยคลอรีน
Chlorination แปลว่า การฆ่าเชื้อด้วยคลอรีน
Dosage แปลว่า การให้ยาหรือสาร, ปริมาณยาที่ให้
Chemical Dosage แปลว่า การให้หรือเติมสารเคมี
Bottled Water แปลว่า น้ำบรรจุขวด
Intake Pump Station หรือ Raw Water Pump Station แปลว่า โรงสูบน้ำแรงต่ำ
High Lift Pump Station หรือ Clear Water Pump Station แปลว่า โรงสูบน้ำแรงสูง
Centrifugal Pump แปลว่า เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง
Static Mixer แปลว่า ท่อผสมเร็ว
Mixer แปลว่า ตัวกวน
Booster Station แปลว่า สถานีเพิ่มแรงดัน
Sedimentation Basin แปลว่า ถังตกตะกอน
Flocculation Basin แปลว่า ถังกวนช้า
Mixing แปลว่า การกวน
Baffled Channels แปลว่า แผ่นกั้นน้ำ
Flow Splitting Tank แปลว่า บ่อแยกน้ำ
Water Trough แปลว่า รางรับน้ำ
Sludge Scraper แปลว่า เครื่องกวาดตะกอน
Chemical Feeder แปลว่า เครื่องจ่ายสารเคมี
Sludge Drain Channel แปลว่า ราง (ช่อง) ระบายตะกอน
Sludge Lagoon แปลว่า สระตกตะกอน
Blackjack Pontoon แปลว่า สถานีสูบน้ำแบบขึ้นลงตามกระแสน้ำ, สถานีสูบน้ำแบบทุ่นลอย วางอยู่ข้างแม่น้ำ
Preventive Maintenance (PM) แปลว่า การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน
Water Safety Plan (WSP) แปลว่า แผนผลิตน้ำประปาที่มีความสะอาด ปลอดภัย ได้มาตรฐาน
High Performance Organization (HPO) แปลว่า องค์กรสมรรถนะสูง
Core Business แปลว่า ธุรกิจหลักของ กปภ. แปลว่า การผลิตจ่ายน้ำและใช้เทคโนโลยีทันสมัย (ได้แก่ งานวิศวกรรม วิทยาศาสตร์-วิเคราะห์น้ำ และด้าน IT)
Support Business แปลว่า ธุรกิจสนับสนุนของ กปภ. แปลว่า ด้านประชาสัมพันธ์ บัญชี-การเงิน บุคลากร กฎหมาย ฯลฯ
State Enterprise Performance Appraisal (SEPA) แปลว่า ระบบประเมินผลปฏิบัติงานของรัฐวิสาหกิจ ซึ่งกระทรวงการคลังใช้กับรัฐวิสาหกิจในไทย
Asean Economic Community (AEC) แปลว่า ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
District Metering Area (DMA) แปลว่า พื้นที่เฝ้าระวังน้ำสูญเสีย มีการติดมิเตอร์วัดน้ำเป็นระยะ ๆ ในพื้นที่ดังกล่าว เพื่อหาจุดน้ำรั่วไหล เพื่อทำการแก้ไขซ่อมแซม
Knowledge Management (Km) แปลว่า การบริหารจัดการความรู้ มีการเก็บรวบรวมองค์ความรู้ด้านต่าง ๆ เพื่อให้ผู้ที่ต้องการใช้สามารถนำไปศึกษาใช้งานได้
PDCA Stands For Plan – Do – Check – Act แปลว่า กระบวนการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย การวางแผน การลงมือปฏิบัติ การตรวจสอบ และการปรับปรุงแก้ไขให้งานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
OPR Stands for Operating Performance Report แปลว่า รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีของ กปภ. ซึ่ง กปภ.ต้องจัดทำเพื่อส่งให้กับผู้ประเมิน กปภ.
BOT Stands for Build – Operate – Transfer แปลว่า โครงการลงทุนร่วมกับภาคเอกชน ที่รัฐวิสาหกิจให้สัมปทานเอกชนระยะยาว เช่น 20-30 ปี โดยเอกชนเป็นผู้ก่อสร้าง ดำเนินการ และเมื่อครบกำหนดระยะสัมปทานแล้ว จะโอนกลับมาเป็นสมบัติของรัฐวิสาหกิจ ทั้งนี้ เอกชนจะจ่ายค่าสัมปทานให้รัฐวิสาหกิจเป็นรายปีตามจำนวนที่ตกลงกันในสัญญา
BOO Stands for Build – Operate – Own แปลว่า คล้ายกับโครงการ BOT แต่ต่างกันคือ เอกชนเป็นผู้สร้างและบริหารโครงการ และเมื่อครบกำหนดแล้วเอกชนก็จะเป็นเจ้าของโครงการนั้นต่อไป โดยเอกชนจ่ายค่าสัมปทานรายปีให้รัฐวิสาหกิจตามจำนวนที่ตกลงกันไว้ตั้งแต่เริ่มต้นจนหมดระยะสัมปทานโครงการ
SAR Stands for Self – Assessment Report แปลว่า รายงานการประเมินผลตนเองของรัฐวิสาหกิจ คือรัฐวิสาหกิจทำการประเมิน (ให้คะแนน) ตนเองตามรายการที่ตกลงกันไว้กับผู้ประเมิน แล้วจัดส่งให้ผู้ประเมินพิจารณาว่าเห็นด้วยหรือไม่
OFI Stands for Opportunity For Improvement แปลว่า โอกาสในการปรับปรุงแก้ไขการทำงานของรัฐวิสาหกิจ ซึ่งในแต่ละปีรัฐวิสาหกิจต้องแจ้งใน OPR ให้ผู้ประเมินทราบว่า ในข้อใด (ที่ตกลงกันไว้กับผู้ประเมิน) ที่รัฐวิสาหกิจยังทำไม่สำเร็จหรือทำได้ไม่ดีพอเพื่อนำเอาประเด็นนั้น ๆ มาทำการปรับปรุงแก้ไขสำหรับปีต่อ ๆ ไป
PPP Stands for Public – Private Participation แปลว่า รูปแบบโครงการร่วมทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน เช่นในรูปของ Bot หรือ Boo สำหรับของ กปภ. ได้แก่ โครงการที่บริษัทประปาปทุมธานีผลิตน้ำประปาและขายให้กับ กปภ. สาขาปทุมธานีและรังสิต และบริษัทน้ำประปาไทยผลิตน้ำประปาขายให้กับ กปภ. สาขาในจังหวัดนครปฐมและสมุทรสาคร (West Bangkok) เป็นต้น
Commercial Loss แปลว่า น้ำสูญเสียเชิงพาณิชย์ ส่วนใหญ่เกิดจากการเข้าไปแก้ไขเปลี่ยนแปลงมาตรวัดน้ำ หรือจากมาตรที่มีอายุการใช้งานมานาน การลักลอบใช้น้ำ ความผิดพลาดด้านธุรการ รวมทั้งการทุจริตเวลาอ่านมาตรและออกใบแจ้งหนี้
Physical Loss แปลว่า น้ำสูญเสียทางกายภาพ ประกอบด้วยการรั่วไหลของท่อที่ส่งและจ่ายน้ำ การรั่วไหลและเอ่อล้นของน้ำที่ถังเก็บน้ำประปา การรั่วไหลของท่อน้ำที่ต่อเข้าบ้านผู้ใช้น้ำ หรือภายในบริเวณบ้านของผู้ใช้น้ำเอง

อ้างอิง: everydayenglish.pwa.co.th