ศัพท์การแปลอังกฤษ-ไทย เกี่ยวกับการที่ดิน
คำศัพท์การรังวัดที่ดิน

Boundary Dispute แปลว่า กรณีพิพาทเขตแดน
Land Dispute แปลว่า กรณีพิพาทที่ดิน
Royal Irrigation Department แปลว่า กรมชลประทาน
Department of Highways แปลว่า กรมทางหลวง
Royal Forestry Department แปลว่า กรมป่าไม้
Royal Thai Survey Department (RTSD) แปลว่า กรมแผนที่ทหาร
Land Development Department (LDD) แปลว่า กรมพัฒนาที่ดิน
Department of Public Works แปลว่า กรมโยธาธิการ
Drafting Paper แปลว่า กระดาษเขียนแบบ
Systematic Adjudication, Systematic Land Titling แปลว่า กระบวนการเดินสำรวจเพื่อออกโฉนดที่ดินอย่างเป็นระบบ
Scan แปลว่า การกราดภาพ
Aerial Camera แปลว่า กล้องถ่ายรูปทางอากาศ
Process Camera แปลว่า กล้องถ่ายรูปในการพิมพ์
Theodolite แปลว่า กล้องธีโอโดไลท์ (ใช้ในการรังวัด)
Total Station แปลว่า กล้องสำรวจแบบประมวลผล
Refiling of Survey and Dealing Files แปลว่า การจัดสารบบของการรังวัดและที่ดินใหม่
Rectifation, Retify แปลว่า การดัดแก้มาตรฐานส่วนรูปถ่าย การแปลงภาพ
Adjudication แปลว่า การเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน
Cartography แปลว่า การถ่ายรูปเพื่อทำาแผนที่
Cartography แปลว่า การทำาแผนที่
Subdivision แปลว่า การแบ่งแยกที่ดิน
Orientation แปลว่า การปรับ การจัดภาพ
Adjustment แปลว่า การปรับแก้
Interpretation แปลว่า การแปล (ภาพถ่าย)
Map Transformation แปลว่า การแปลงระบบแผนที่
Reproduction แปลว่า การผลิต (เช่น ผลิตแผนที่มาตราส่วนต่างๆ)
Map Reproduction แปลว่า การผลิตแผนที่มาตราส่วนต่าง ๆ
City Planning แปลว่า การผังเมือง
Reduction แปลว่า การย่อ การลดทอน
Manual Map Transformation แปลว่า การย้ายรูปแปลงโดยใช้มือ

อ้างอิง dol.go.th