“รับแปลเอกสาร รับแปลภาษา รับรองคำแปล”


Magha Puja Day แปลว่า วันมาฆบูชา
Three Jewelsแปลว่า พระรัตนตรัย
Enlightenment แปลว่า การตรัสรู้
Buddha Image แปลว่า พระพุทธรูป
Meditation แปลว่า วิปัสสนา
Observance แปลว่า ศาสนพิธี
Five Precepts แปลว่า ศีล 5
Circumambulation แปลว่า เวียนเทียน
Flowers, incense and candle แปลว่า ดอกไม้ ธูป เทียน
Cease from all evil; Do what is good; Cleanse one’s mind แปลว่า ทำความดี ละเว้นความชั่ว ทำจิตใจให้บริสุทธิ์

บจก. เค.เอ็ม. ทรานสเลชั่น

รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษ รับแปลภาษา รับรองคำแปล