รับแปลเอกสาร แปลภาษา รับรองคำแปล

การใช้ Tense ในการเขียนหรือแปลบทคัดย่อภาษาอังกฤษมีหลักการดังนี้

1) ภูมิหลัง ข้อเท็จจริง ความรู้พื้นฐาน : Present Tense
2) วัตถุประสงค์ การออกแบบการวิจัย การเลือกประชากรและกลุ่มตัวอย่าง : Past Tense
3) ระเบียบวิธีวิจัย : Past Tense
4) ผลการวิจัย : Past Tense
5) ข้อสรุป นัยสำคัญ หรือข้อเสนอแนะ : Present Tense, Tentative Verb (เช่น is possible, is likely, appears, seems หรือ might) / Modal Auxiliaries (เช่น can, may, could หรือ might)

Weissberg & Buker, 1990. Writing Up Research – Experimental Research Report Writing for Students of English.

บจก. แปลภาษา

รับแปลเอกสาร แปลภาษา รับรองคำแปล