บจก. แปลภาษา รับแปลเอกสาร ยื่นรับรองกงสุล กระทรวงต่างประเทศ

เอกสารราชการของไทยที่จะนำไปใช้กับหน่วยงานในต่างประเทศ หรือเอกสารของต่างประเทศที่จะนำมาใช้กับหน่วยงานไทย จำเป็นต้องได้รับการรับรองเอกสารเสียก่อน

วัตถุประสงค์การแปลเอกสารไทยเพื่อการรับรองเอกสาร

 1. ขอวีซ่าเข้าประเทศต่าง ๆ
  1. วีซ่าท่องเที่ยว
  2. วีซ่าทำงาน
  3. วีซ่าเพื่อการศึกษา
 2. จดทะเบียนสมรส
 3. ดำเนินการทางธุรกิจ
 4. แจ้งการเกิด
 5. แจ้งการเสียชีวิต
 6. ย้ายชื่อเข้าทะเบียนบ้าน

กรณีการรับรองเอกสารจากต่างประเทศ

 1. ติดต่อสถานทูต/สถานกงสุลของประเทศดังกล่าวในไทย เพื่อขอรับรองเอกสารตัวจริง เช่น หนังสือเดินทาง ทะเบียนสมรส ใบมรณบัตร หากเอกสารไม่ใช่ภาษาอังกฤษ ต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษให้สถานทูต/สถานกงสุลรับรองฉบับภาษาอังกฤษ
 2. แปลเอกสารเป็นภาษาไทย
 3. ยื่นรับรองเอกสารแปลกองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุล กระทรวงต่างประเทศ หรือสำนักงานสัญชาติและนิติกรณ์ชั่วคราว ซึ่งมีอำนาจในการรับรองเอกสารและซึ่งมีอยู่ประจำภาคละ 1 แห่ง เช่น เชียงใหม่ สงขลา
 4. รับเอกสารคืน สามารถนำไปใช้ได้ทั่วราชอาณาจักร

ตัวอย่างงานแปลเอกสารรับรองกงสุล