ลูกค้าแปลภาษาที่อนุมัติงานแปลเอกสารแล้วสามารถชำระค่าแปลเอกสารตามเงื่อนไขและช่องทางดังต่อไปนี้

ลูกค้าแปลภาษาบุคคลธรรมดา
  • ชำระค่าแปลล่วงหน้าเต็มจำนวน 100% ก่อนบริษัทเริ่มดำเนินงานแปล ในกรณีที่งานแปลมูลค่าต่ำกว่า 3,000 บาท
  • ชำระค่าแปลล่วงหน้า 50% ก่อนบริษัทเริ่มดำเนินงานแปล ในกรณีที่งานแปลมูลค่าตั้งแต่ 3,000 บาท ขึ้นไป และชำระค่าแปลที่เหลืออีก 50% หลังจากได้รับงานแปลครบถ้วนสมบูรณ์
ลูกค้าแปลภาษานิติบุคคล
  • ชำระค่าแปลล่วงหน้าเต็มจำนวน 100% ก่อนบริษัทเริ่มดำเนินงานแปลและได้รับใบแจ้งหนี้จากบริษัทแปลภาษา ในกรณีที่งานแปลมูลค่าต่ำกว่า 3,000 บาท บริษัทแปลภาษาจะส่งใบเสร็จรับเงินให้ลูกค้าแปลภาษานิติบุคคล หลังจากได้รับค่าแปล 1 วันทำการ
  • ชำระค่าแปลล่วงหน้า 50% ก่อนบริษัทเริ่มดำเนินงานแปลและได้รับใบแจ้งหนี้จากบริษัทแปลภาษา ในกรณีที่งานแปลมูลค่าตั้งแต่ 3,000 บาท ขึ้นไป และชำระค่าแปลที่เหลืออีก 50% หลังจากได้รับงานแปลครบถ้วนสมบูรณ์และได้รับใบแจ้งหนี้จากบริษัทแปลภาษา บริษัทแปลภาษาจะส่งใบเสร็จรับเงินให้ลูกค้าแปลภาษานิติบุคคล หลังจากได้รับค่าแปล 1 วันทำการ
ลูกค้าแปลภาษาสามารถโอนเงินชำระค่าแปลตามช่องทางต่อไปนี้

ธนาคารกสิกรไทย เลขบัญชี 476-2-33415-7 ชื่อบัญชี บจก. แปลภาษา

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา เลขบัญชี 697-1-05392-0 ชื่อบัญชี บจก. แปลภาษา