“รับแปลเอกสาร รับแปลภาษา รับรองคำแปล”

คำแปลตำแหน่งข้าราชการระดับจังหวัด

ผู้ว่าราชการจังหวัด    แปลว่า    Governor
รองผู้ว่าราชการจังหวัด    แปลว่า    Vice Governor
ปลัดจังหวัด    แปลว่า    Deputy Governor
จ่าจังหวัด    แปลว่า    Chief of Provincial Administration Group
(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ)    แปลว่า    (Governing Officer, Senior Professional Level)
เสมียนตราจังหวัด    แปลว่า    Chief of Finance and Accounting Group
(นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ)    แปลว่า    (Finance and Accounting Analyst, Senior Professional Level )
เสมียนตราจังหวัด    แปลว่า    Chief of Finance and Accounting Group
(นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ)    แปลว่า    (Finance and Accounting Analyst, Professional Level)
เสมียนตราจังหวัด    แปลว่า    Chief of Finance and Accounting Group
(เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีอาวุโส)    แปลว่า    (Finance and Accounting Officer, Senior Level)
ป้องกันจังหวัด    แปลว่า    Chief of Security Affairs Group
(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ)    แปลว่า    (Governing Officer, Senior Professional Level)
ผู้ช่วยจ่าจังหวัด    แปลว่า    Assistant Chief of Provincial Administration Group
ผู้ช่วยเสมียนตราจังหวัด    แปลว่า    Assistant Chief of Finance and Accounting Group
ผู้ช่วยป้องกันจังหวัด    แปลว่า    Assistant Chief of Security Affairs Group
นิติกรประจำจังหวัด    แปลว่า    Provincial Legal Officer

คำแปลตำแหน่งข้าราชการระดับอำเภอ

นายอำเภอ    แปลว่า    Chief District Officer
ปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอ    แปลว่า    Minor Chief District Officer
ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง    แปลว่า    Senior Assistant Chief District Officer as Chief of Administration Group
ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายบริหารงานปกครอง    แปลว่า    Senior Assistant Chief District Officer as Chief of Administration Section
ปลัดอำเภออาวุโส    แปลว่า    Senior Assistant Chief District Officer
ปลัดอำเภอ    แปลว่า    Assistant Chief District Officer
ปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำตำบล    แปลว่า    Chief Subdistrict Officer
นายทะเบียนอำเภอ    แปลว่า    District Registrar
ผู้ช่วยนายทะเบียนอำเภอ    แปลว่า    Assistant District Registrar
นายทะเบียนตำบล    แปลว่า    Subdistrict Registrar
ผู้ช่วยนายทะเบียนตำบล    แปลว่า    Assistant Subdistrict Registrar
เสมียนตราอำเภอ    แปลว่า    District Finance and Accounting Officer
หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตร    แปลว่า    Chief of Registration and Identification Card Section
หัวหน้าฝ่ายความมั่นคง    แปลว่า    Chief of Security Affairs Section
หัวหน้าฝ่ายอำนวยความเป็นธรรม    แปลว่า    Chief of Justice Enhance Section
เจ้าหน้าที่ปกครอง    แปลว่า    Assistant Governing Officer
สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (อส.)    แปลว่า    Territorial Defense Volunteer
สมาชิกไทยอาสาป้องกันชาติ (ทส.ปช.)    แปลว่า    National Defense Volunteer
ลูกเสือชาวบ้าน (ลส.ชบ.)    แปลว่า    Volunteer Scout
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)    แปลว่า    Civil Defense Volunteer
ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.)    แปลว่า    Village Security Team
กำนัน    แปลว่า    Subdistrict Headman
ผู้ใหญ่บ้าน    แปลว่า    Village Headman
สารวัตรกำนัน    แปลว่า    Assistant Subdistrict Headman
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน    แปลว่า    Assistant Village Headman
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายความมั่นคง    แปลว่า    Assistant Village Headman for Security Affairs
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ    แปลว่า    Assistant Village Headman for Order Maintenance
แพทย์ประจำตำบล    แปลว่า    Subdistrict Medical Practitioner
คณะกรรมการหมู่บ้าน    แปลว่า    Village Committee
คณะกรรมการกลางหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง (อพป.)    แปลว่า    Central Committee of the Village for Voluntary Development and Self-Defense

บจก. เค.เอ็ม. ทรานสเลชั่น

รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษ รับแปลภาษา รับรองคำแปล