“รับแปลเอกสาร รับแปลภาษา รับรองคำแปล” ตำแหน่ง ที่ถือว่าเป็นเบอร์หนึ่งของสถานเอกอัครราชทูต ก็คือ เอกอัครราชทูต ( Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary: เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็ม)เ ท่านผู้อ่านอาจจะได้ยินบ่อยๆ Read more […]Read More →

“รับแปลเอกสาร รับแปลภาษา รับรองคำแปล”   ชื่อยศ ( ภาษาไทย) คำย่อ ( ภาษาไทย)   ชื่อยศ ( ภาษาอังกฤษ) คำย่อ ( ภาษาอังกฤษ) พลตำรวจเอก พล.ต.อ. แปลว่า Police General Pol. Gen. พลตำรวจโท พล.ต.ท. แปลว่า Police Lieutenant  Read more […]Read More →

“รับแปลเอกสาร รับแปลภาษา รับรองคำแปล” Magha Puja Day แปลว่า วันมาฆบูชา Three Jewelsแปลว่า พระรัตนตรัย Enlightenment แปลว่า การตรัสรู้ Buddha Image แปลว่า พระพุทธรูป Meditation แปลว่า วิปัสสนา Observance แปลว่า ศาสนพิธี Five Read more […]Read More →

“รับแปลเอกสาร รับแปลภาษา รับรองคำแปล” Chinese New Year, Lunar New Year, Spring Festival แปลว่า เทศกาลตรุษจีน Lion dance แปลว่า การเชิดสิงโต Dragon dance แปลว่า การเชิดมังกร Red envelope แปลว่า อั่งเปา Fireworks แปลว่า ดอกไม้ไฟ Firecrackers แปลว่า Read more […]Read More →

Landlord, Lessor แปลว่า (n.) ผู้ให้เช่า Tenant, Lessee แปลว่า (n.) ผู้เช่า Lease แปลว่า (n.) การเช่า, (v.) ให้เช่า Damages แปลว่า (n.) ค่าเสียหาย Force Majeure แปลว่า (n.) เหตุสุดวิสัย Liability แปลว่า (n.) ความรับผิด Valid แปลว่า (adj.) สมบูรณ์, มีผลบังคับใช้ Void Read more […]Read More →