“รับแปลเอกสาร รับแปลภาษา รับรองคำแปล”

บริษัท เค.เอ็ม. ทรานสเลชั่น จำกัด
รับแปลปลเอกสาร รับแปลภาษา รับรองคำแปล
โทร. 077-956-299, 087-052-8362
อีเมล: kmt2557@gmail.com
________________________________________

ลูกค้าสามารถชำระค่าบริการผ่านบัญชีธนาคารดังต่อไปนี้

accout-1

 

ลูกค้าสามารถโอนเงินค่าแปลเอกสาร แปลภาษา หรือบริการอื่นๆ ได้ทันที หลังการสรุปราคาและระยะเวลาการแปล และลูกค้าพึงพอใจในราคาและระยะเวลาที่ทางบริษัทเสนอ เมื่อโอนเงินแล้วค่ารับแปลเอกสาร ค่ารับแปลภาษา และบริการอื่นๆ กรุณาแจ้งและส่งหลักฐานการโอนเงินทางอีเมล kmt2557@gmail.com หรือไลน์ kmt2557 หรือโทรศัพท์แจ้งที่หมายเลข 077-956-299, 087-052-8362 

เงื่อนไขการชำระเงินและการส่งมอบเอกสารแปล

  1. – กรณีค่าแปลเอกสารมูลค่าต่ำกว่า 3,000 บาท ลูกค้าพึงชำระค่าแปลเอกสารล่วงหน้าเต็มจำนวน ก่อนเริ่มการแปลเอกสาร แปลภาษา หรือบริการอื่นๆ
  2. – กรณีค่าแปลเอกสารมูลค่าสูงกว่า 3,000 บาท ลูกค้าพึงชำระค่าแปลเอกสารล่วงหน้า 50% ก่อนเริ่มการแปลเอกสาร แปลภาษา หรือบริการอื่น และชำระค่าแปลเอกสารหรือค่าบริการอื่น ที่เหลืออีก 50% เมื่อได้รับงานแปลหรือบริการอื่นโดยสมบูรณ์
  3. – ลูกค้านิติบุคคลหรือองค์กรสามารถหักภาษา ณ ที่จ่าย 3% จากค่าแปลเอกสารได้ อย่างไรก็ตาม กรุณาส่งใบหักภาษี ณ ที่จ่าย ตัวจริงให้ทางบริษัท เพื่อการดำเนินการตามมาตรฐานการชำระภาษีตามกฎหมายต่อไป
  4. – ในกรณีที่ลูกค้าสามารถต้องการใบเสร็จรับเงิน กรุณาแจ้งทางบริษัทภายในวันที่ชำระเงินเสร็จสิ้นไม่เกิน 7 วัน
  5. – บริษัทจะส่งมอบไฟล์เอกสารแปลทางอีเมลที่ลูกค้าแจ้งไว้ และส่งเอกสารตัวจริง พร้อมตราประทับ (หากมีการร้องขอ) ให้ตามที่อยู่ทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) โดยไม่คิดค่าบริการเพิ่มเติม

 

บจก. เค.เอ็ม. ทรานสเลชั่น

รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษ รับแปลภาษา รับรองคำแปล