“รับแปลเอกสาร รับแปลภาษา รับรองคำแปล”

รับแปลเอกสาร รับแปลภาษา รับรองคำแปล โทร: 087-0528362 Line: kmt2557 หรือ kmt2557@gmail.com

ศูนย์แปล K.M. TRANSLATION เป็นศูนย์การแปลภาษาครบวงจร โดยจดทะเบียนนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ด้วยการบริหารงานโดยกลุ่มคนรุ่นใหม่ซึ่งสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาการแปลโดยตรง ให้บริการแปลภาษา แปลเอกสารในด้านกฎหมาย ธุรกิจ หนังสือสัญญา เทคโนโลยี การแพทย์ เว็บไซต์ การเงินการบัญชี การศึกษา วิศวกรรม คู่มือ รายงานประจำปี บทคัดย่อ เป็นต้นพร้อมทั้งบริการรับรองการแปล

ทางบริษัทฯ มุ่งเน้นความสำคัญของการแปลที่มีทฤษฎีรองรับ เพราะฉะนั้น นักแปลในสังกัดของบริษัทฯ ทุกรายต้องผ่านการทดสอบ และได้รับการตรวจสอบโดยหลักสำคัญของการแปล กล่าวคือ บทแปล
๑) ความหมายถูกต้อง
๒) ภาษาชัดเจน
๓) สำนวนแปลเป็นธรรมชาติของภาษาปลายทาง
นอกจากนี้ กระบวนการตรวจสอบและการประเมินผลงานจะดำเนินการโดยระเบียบวิธีการแปลย้อนกลับ ซึ่งจะเป็นการตรวจสอบความถูกต้อง ความชัดเจน และเปรียบเทียบความหมายที่ใกล้เคียงที่สุดระหว่างภาษาต้นฉบับกับฉบับแปล

ทั้งนี้ ในเบื้องต้น K.M. ให้ความสำคัญกับการแปลงานภาษาอังกฤษเป็นอันดับหนึ่ง โดยเน้นคุณภาพของงานทุกชิ้น ไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ให้เป็นมาตรฐานหนึ่งเดียว และจะไม่ยอมส่งมอบงานแปลที่ด้อยคุณภาพเป็นอันขาด ในอนาคต นอกเหนือจากภาษาจีนและภาษารัสเซียซึ่งมีความสำคัญมากขึ้นเป็นลำดับ เราตระหนักถึงความสำคัญของภาษาในละแวกอาเซียนซึ่งกำลังก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ โดยจะให้บริการแปลภาษาในอาเซียน โดยเฉพาะภาษาพม่า ซึ่งมีประชากรประกอบอาชีพในประเทศไทยจำนวนมาก รวมถึงภาษาบาฮาซา หรือภาษามลายูกลาง ซึ่งใช้ทั้งในมาเลเซีย บรูไน สิงคโปร์ และอินโดนีเซีย จึงถือเป็นภาษากลางของอาเซียนก็ว่าได้

ด้วยการก้าวย่างเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในปี ๒๕๕๘ ทางบริษัทฯ เล็งเห็นความสำคัญด้านภาษาซึ่งจะเป็นเครื่องมือสื่อสารที่ชี้ขาดความสำเร็จของธุรกิจ รวมถึงศักยภาพของนักธุรกิจไทยที่จะใช้โอกาสดังกล่าวในการพัฒนาและสร้างความ เจริญก้าวหน้าให้แก่ประเทศต่อไป

นโยบายของเรา

๑) การแปลคุณภาพต้องคงความถูกต้อง (Accuracy) ตามภาษาต้นฉบับ
๒) การแปลคุณภาพต้องสามารถถ่ายทอดความหมายได้อย่างชัดเจน (Clarity)
๓) การแปลคุณภาพต้องมีความเป็นธรรมชาติ (Naturalness) ของสำนวนการแปล
๔) การแปลคุณภาพต้องตรวจสอบได้โดยการแปลย้อนกลับ (Back Translation)

 

ท่านสามารถติดต่อบริการเราได้ 24 ชั่วโมงค่ะ
โทร 087-0528362 หรือส่งอีเมลเพื่อประเมินราคา kmt2557@gmail.com

บจก. เค.เอ็ม. ทรานสเลชั่น

รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษ รับแปลภาษา รับรองคำแปล