“รับแปลเอกสาร รับแปลภาษา รับรองคำแปล”

บริการแปลเอกสารภาษาอังกฤษ-ไทย และภาษาไทย-อังกฤษ

รับแปลเอกสารราชการทุกชนิด

แปลเอกสารทะเบียนราษฎรและเอกสารเกี่ยวกับบุคคล

แปลเอกสารทะเบียนครอบครัว

– แปลสูติบัตร Certificate of Birth
– แปลบัตรประชาชน I.D. Card
– แปลทะเบียนบ้าน House of Registration
– แปลใบมรณบัตร Certificate of Death
– แปลบัตรประจำตัวคนต่างด้าว
– แปลใบเปลี่ยนชื่อ Change of Name
– แปลใบเปลี่ยนนามสกุล Change of Surname
– แปลใบผ่านการเกณฑ์ทหาร Certificate exemption from military service

– แปลใบสำคัญการสมรส
– แปลทะเบียนสมรส Registration of Marriage
– แปลใบสำัญแสดงการหย่า
– แปลทะเบียนหย่า Certificate of Divorce
– แปลทะเบียนรับบุตรบุญธรรม Adopted Child Certificate
– แปลหนังสือรับรองความเป็นโสด Status Certificate
– แปลทะเบียนฐานะแห่งครอบครัว Registration of Family Status

แปลเอกสารการศึกษา/เอกสารอื่นๆ

แปลเอกสารการทะเบียนและเอกสารที่เกี่ยวกับนิติบุคคล

– แปลใบสุทธิ
– แปลประกาศนียบัตร
– แปลทรานสคริป
– แปลปริญญาบัตร
– แปลหนังสือรับรอง Letter of Certification
– แปลใบขับขี่ Driving License
– แปลโฉนดที่ดิน Title Deed

– แปลทะเบียนนิติบุคคล
– แปลทะเบียนการค้า Commercial Certificate
– แปลหนังสือรับรองบริษัท Company Certificate
– แปลหนังสือรับรองห้างหุ้นส่วนจำกัด Partnership Certificate
– แปลหนังสือบริคณห์สนธิ
– แปลรายชื่อผู้ถือหุ้น
– แปลรายงานการตรวจสอบบัญชี
– แปลงบดุล
– แปลใบเสร็จการชำระภาษี

บจก. เค.เอ็ม. ทรานสเลชั่น

รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษ รับแปลภาษา รับรองคำแปล