รับแปลเอกสารราชการทุกชนิด

แปลเอกสารทะเบียนราษฎรและเอกสารเกี่ยวกับบุคคล

แปลเอกสารทะเบียนครอบครัว

– แปลสูติบัตร    Certificate of Birth
– แปลบัตรประชาชน   I.D. Card
– แปลทะเบียนบ้าน   House of Registration
– แปลใบมรณบัตร  Certificate of Death
– แปลบัตรประจำตัวคนต่างด้าว
– แปลใบเปลี่ยนชื่อ  Change of Name
– แปลใบเปลี่ยนนามสกุล  Change of Surname
– แปลใบผ่านการเกณฑ์ทหาร    Certificate exemption from military service

– แปลใบสำคัญการสมรส
– แปลทะเบียนสมรส   Registration of Marriage
– แปลใบสำัญแสดงการหย่า
– แปลทะเบียนหย่า   Certificate of Divorce
– แปลทะเบียนรับบุตรบุญธรรม  Adopted Child Certificate
– แปลหนังสือรับรองความเป็นโสด  Status Certificate
– แปลทะเบียนฐานะแห่งครอบครัว    Registration of Family Status

แปลเอกสารการศึกษา/เอกสารอื่นๆ

แปลเอกสารการทะเบียนและเอกสารที่เกี่ยวกับนิติบุคคล

– แปลใบสุทธิ
– แปลประกาศนียบัตร
– แปลทรานสคริป
– แปลปริญญาบัตร
–  แปลหนังสือรับรอง    Letter of Certification
– แปลใบขับขี่    Driving License
– แปลโฉนดที่ดิน    Title Deed

– แปลทะเบียนนิติบุคคล
–  แปลทะเบียนการค้า    Commercial Certificate
– แปลหนังสือรับรองบริษัท     Company Certificate
– แปลหนังสือรับรองห้างหุ้นส่วนจำกัด     Partnership Certificate
– แปลหนังสือบริคณห์สนธิ
– แปลรายชื่อผู้ถือหุ้น
– แปลรายงานการตรวจสอบบัญชี
– แปลงบดุล
– แปลใบเสร็จการชำระภาษี

 

 

 

รับแปลเอกสาร กลุ่มภาษาตะวันออก

 

รับแปลเอกสารภาษาจีน เกาหลี และญี่ปุ่น

 

แปลเอกสารกลุ่มภาษาอาเซียน

 

รับแปลเอกสารภาษาพม่า ภาษากัมพูชา ภาษาเวียดนาม ภาษาลาว ภาษามาเลย์ และภาษาอินโดนีเซีย