บริการรับรองเอกสาร

บริการยื่นคำร้องรับรองเอกสารกงสุล

การยื่นคำร้องขอรับรองเอกสาร
การรับรองเอกสารแบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่
1. การรับรองคำแปล
1.1 คำแปลเอกสารภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ
1.2 คำแปลเอกสารภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย
1.3 คำแปลเอกสารภาษาอื่นที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย
2. การรับรองลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนามในเอกสาร
3. การรับรองสำเนาเอกสารที่หน่วยงานราชการไทยออกให้

1. การรับรองคำแปล
1.1  การรับรองคำแปลเอกสารภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ ได้แก่

 • เอกสารการทะเบียนราษฎรและเอกสารเกี่ยวกับบุคคล เช่น สูติบัตร มรณบัตร บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวคนต่างด้าว ทะเบียนบ้าน ใบเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล ฯล
 • เอกสารการทะเบียนครอบครัว เช่น ใบสำคัญการสมรส ทะเบียนสมรส ใบสำคัญแสดงการหย่า ทะเบียนหย่า ทะเบียนรับบุตรบุญธรรม หนังสือรับรอง (ความเป็นโสด) ที่เขตหรืออำเภอออกให้ ฯลฯ
 • เอกสารการทะเบียนและเอกสารเกี่ยวกับนิติบุคคล เช่น ทะเบียน นิติบุคคล ใบทะเบียนการค้า ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนบริษัท หนังสือบริคณห์สนธิ รายชื่อผู้ถือหุ้น รายงานการตรวจสอบบัญชี งบดุล ใบเสร็จการชำระภาษี ฯลฯ
 • เอกสารการศึกษา เช่น ใบสุทธิ ประกาศนียบัตร ปริญญาบัตร หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษา ฯลฯ ทั้งนี้ หากเป็นเอกสารที่ออกโดยสถาบันการศึกษาของเอกชนต้องผ่านการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการก่อน หรือให้สถาบันการศึกษาของเอกชนนั้นๆ จัดส่งตัวอย่างลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนามในเอกสารไว้กับกองสัญชาติและนิติกรณ์ เพื่อตรวจสอบก่อน
 • เอกสารอื่นๆ เช่น ใบอนุญาตจัดหางานไปทำงานต่างประเทศ ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ ฯลฯ


การยื่นคำร้อง
กรอกคำร้องตามแบบฟอร์มที่กำหนด พร้อมแนบเอกสารดังต่อไปนี้

 • ต้นฉบับภาษาไทย พร้อมสำเนา 1 ชุด
 • ต้นฉบับคำแปลภาษาอังกฤษ
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • หากยื่นแทนเจ้าของเอกสารต้องมีหนังสือมอบอำนาจพร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ


1.2
 การรับรองคำแปลเอกสารภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย ได้แก่

 • เอกสารการทะเบียนราษฎรและเอกสารเกี่ยวกับบุคคล เช่น สูติบัตร มรณบัตร บัตรประจำตัวประชาชน หนังสือเดินทาง ฯลฯ
 • เอกสารการทะเบียนครอบครัว เช่น ใบสำคัญสมรส ทะเบียนสมรส ใบสำคัญแสดงการหย่า หนังสือรับรองความเป็นโสด ฯลฯ
 • เอกสารการทะเบียนและเอกสารที่เกี่ยวกับนิติบุคคล เช่น ทะเบียนนิติบุคคล ใบทะเบียนการค้า ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนบริษัท หนังสือบริคณห์สนธิ ฯลฯ
 • เอกสารการศึกษา เช่น ใบสุทธิ ประกาศนียบัตร ปริญญาบัตร และหนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษา ฯลฯ


การยื่นคำร้อง
กรอกคำร้องตามแบบฟอร์มที่กำหนด พร้อมแนบเอกสารดังต่อไปนี้

 • เอกสารที่ออกโดยสถานทูตหรือสถานกงสุลต่างประเทศในไทย (หากเป็นเอกสารที่ทำขึ้นในต่างประเทศต้องผ่านการรับรองจากกระทรวงการต่างประเทศของประเทศที่ออกเอกสารนั้นและสถานทูตหรือสถานกงสุลไทยในประเทศนั้นหรือสถานทูตหรือสถานกงสุลของประเทศนั้นในไทยก่อน)
 • ต้นฉบับคำแปลภาษาไทย
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • ต้นฉบับหนังสือเดินทาง พร้อมสำเนา กรณีผู้ร้องเป็นคนต่างชาติ
 • หากยื่นแทนเจ้าของเอกสาต้องมีหนังสือมอบอำนาจ และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ


1.3 
การรับรองคำแปลเอกสารภาษาอื่นที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยและเอกสารภาษาไทยเป็นภาษาอื่นที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษ เช่น ภาษาดัทช์ ฝรั่งเศส เยอรมัน อิตาเลียน ฯลฯ ได้แก่

 • เอกสารการทะเบียนราษฎรและเอกสารเกี่ยวกับบุคคล เช่น สูติบัตร มรณบัตร บัตรประจำตัวประชาชน หนังสือเดินทาง ฯลฯ
 • เอกสารการทะเบียนครอบครัว เช่น ใบสำคัญสมรส ทะเบียนสมรส ใบสำคัญแสดงการหย่า หนังสือรับรองความเป็นโสด ฯลฯ
 • เอกสารการทะเบียนและเอกสารที่เกี่ยวกับนิติบุคคล เช่น ทะเบียนนิติบุคคล ใบทะเบียนการค้า ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนบริษัท หนังสือบริคณห์สนธิ ฯลฯ
 • เอกสารการศึกษา เช่น ใบสุทธิ ประกาศนียบัตร ปริญญาบัตร และหนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษา ฯลฯ


การยื่นคำร้อง
กรอกคำร้องตามแบบฟอร์มที่กำหนด พร้อมแนบเอกสารดังต่อไปนี้

 • เอกสารที่ออกโดยสถานทูตหรือสถานกงสุลต่างประเทศในไทย (หากเป็นเอกสารที่ทำขึ้นในต่างประเทศต้องผ่านการรับรองจากกระทรวงการต่างประเทศของประเทศที่ออกเอกสารนั้น และสถานทูตหรือสถานกงสุลไทยในประเทศนั้นหรือสถานทูตหรือสถานกงสุลของประเทศนั้นในไทยก่อน)
 • ต้นฉบับคำแปลภาษาไทย (เอกสารคำแปลจากภาษาดัทช์ ฝรั่งเศส เยอรมัน อิตาเลียน เป็นภาษาไทยต้องเป็นคำแปลที่จัดทำโดยสถานทูตหรือสถานกงสุลของประเทศที่ออกเอกสารนั้นในประเทศไทย)
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • ต้นฉบับหนังสือเดินทาง พร้อมสำเนา กรณีผู้ร้องเป็นคนต่างชาติ
 • หากยื่นแทนเจ้าของเอกสารต้องมีหนังสือมอบอำนาจและสำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ

สำหรับเอกสารภาษาอารบิค คำแปลภาษาไทยเป็นอารบิคต้องแปลและรับรองโดยสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย

2.  การรับรองลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนามในเอกสาร ได้แก่
     2.1  เอกสารทางการค้า เช่น ใบกำกับราคาสินค้า (Invoice) ใบรับรองแหล่งกำหนดสินค้า (Certificate of Origin-C/O) ฯลฯ ต้องผ่านการรับรองจากกระทรวงพาณิชย์ หรือหอการค้าไทย หรือสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยก่อน
     2.2  เอกสารทางการเงิน เช่น หนังสือรับรองการเงินที่ออกโดยธนาคารและลงนามโดยผู้มีอำนาจของธนาคารที่ออกเอกสารนั้น
     2.3  หนังสือมอบอำนาจ (ในนามบริษัท) ผู้มอบอำนาจต้องเป็นกรรมการบริษัทผู้มีอำนาจลงนามตามที่ระบุในหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ และต้องมาลงนามต่อหน้าเจ้าหน้าที่
     2.4  หนังสือมอบอำนาจ (ส่วนบุคคล) ผู้มอบอำนาจต้องมาลงนามต่อหน้าเจ้าหน้าที่
     2.5  หนังสือรับรองอื่นๆ อาทิ หนังสือรับรองผลการวิเคราะห์สินค้า และหนังสือรับรองความประพฤติ ต้องเป็นเอกสารซึ่งออกหรือผ่านการรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สำหรับใบตรวจโรคหรือใบรับรองแพทย์ที่ออกโดยโรงพยาบาลเอกชนที่ไม่มีตัวอย่างลายมือชื่อให้กองสัญชาติฯ ตรวจสอบ ต้องนำเอกสารดังกล่าวไปให้แพทยสภารับรองก่อน

การยื่นคำร้อง
กรอกคำร้องตามแบบฟอร์มที่กำหนด พร้อมแบเอกสารดังต่อไปนี้

 • เอกสารที่ต้องการรับรอง
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของเจ้าของเอกสาร
 • หากเป็นเอกสารของบริษัทต้องมีหนังสือรับรองบริษัทที่กระทรวงพาณิชย์ออกให้ หากยื่นแทนเจ้าของเอกสารต้องมีหนังสือมอบอำนาจ พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ


3. การรับรองสำเนาเอกสารที่หน่วยงานราชการไทยออก
ให้ ได้แก่

 • เอกสารการทะเบียนราษฎรและเอกสารเกี่ยวกับบุคคล เช่น สูติบัตร มรณบัตร บัตรประจำตัวประชาชน หนังสือเดินทาง ฯลฯ
 • เอกสารการทะเบียนครอบครัว เช่น ใบสำคัญสมรส ทะเบียนสมรส ใบสำคัญแสดงการหย่า หนังสือรับรองความเป็นโสด ฯลฯ
 • เอกสารการทะเบียนและเอกสารที่เกี่ยวกับนิติบุคคล เช่น ทะเบียนนิติบุคคล ใบทะเบียนการค้า ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนบริษัท หนังสือบริคณห์สนธิ ฯลฯ
 • เอกสารการศึกษา เช่น ใบสุทธิ ประกาศนียบัตร ปริญญาบัตร และหนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษา ฯลฯ


การยื่นคำร้อง
กรอกคำร้องตามแบบฟอร์มที่กำหนด พร้อมแนบเอกสารดังต่อไปนี้

 • ต้นฉบับเอกสารที่ต้องการรับรอง พร้อมสำเนา 1 ชุด
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หากยื่นแทนเจ้าของเอกสารต้องมีหนังสือมอบอำนาจ และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจ และผู้รับมอบอำนาจ

อ้างอิงข้อมูลจากกรมการกงสุล กระทรวงต่างประเทศ

บจก. เค.เอ็ม. ทรานสเลชั่น รับแปลเอกสาร ล่าม และรับรองคำแปล

แปลสัญญา แปลภาษาอังกฤษ แปลบทคัดย่อ แปลเอกสารราชการ ฯลฯ