รับแปลเอกสารภาษาจีน ญี่ปุ่น หรือเกาหลี-ไทย และภาษาไทย-จีน ญี่ปุ่น หรือเกาหลี

รับแปลเอกสารราชการทุกชนิด

แปลเอกสารทะเบียนราษฎรและเอกสารเกี่ยวกับบุคคล

แปลเอกสารทะเบียนครอบครัว

- แปลสูติบัตร Certificate of Birth
- แปลบัตรประชาชน I.D. Card
- แปลทะเบียนบ้าน House of Registration
- แปลใบมรณบัตร Certificate of Death
- แปลบัตรประจำตัวคนต่างด้าว
- แปลใบเปลี่ยนชื่อ Change of Name
- แปลใบเปลี่ยนนามสกุล Change of Surname
- แปลใบผ่านการเกณฑ์ทหาร Certificate exemption from military service

- แปลใบสำคัญการสมรส
- แปลทะเบียนสมรส Registration of Marriage
- แปลใบสำัญแสดงการหย่า
- แปลทะเบียนหย่า Certificate of Divorce
- แปลทะเบียนรับบุตรบุญธรรม Adopted Child Certificate
- แปลหนังสือรับรองความเป็นโสด Status Certificate
- แปลทะเบียนฐานะแห่งครอบครัว Registration of Family Status

แปลเอกสารการศึกษา/เอกสารอื่นๆ

แปลเอกสารการทะเบียนและเอกสารที่เกี่ยวกับนิติบุคคล

- แปลใบสุทธิ
- แปลประกาศนียบัตร
- แปลทรานสคริป
- แปลปริญญาบัตร
- แปลหนังสือรับรอง Letter of Certification
- แปลใบขับขี่ Driving License
- แปลโฉนดที่ดิน Title Deed

- แปลทะเบียนนิติบุคคล
- แปลทะเบียนการค้า Commercial Certificate
- แปลหนังสือรับรองบริษัท Company Certificate
- แปลหนังสือรับรองห้างหุ้นส่วนจำกัด Partnership Certificate
- แปลหนังสือบริคณห์สนธิ
- แปลรายชื่อผู้ถือหุ้น
- แปลรายงานการตรวจสอบบัญชี
- แปลงบดุล
- แปลใบเสร็จการชำระภาษี

บจก. เค.เอ็ม. ทรานสเลชั่น รับแปลเอกสาร ล่าม และรับรองคำแปล

รับแปลเอกสาร รับแปลสัญญา รับแปลภาษาอังกฤษ รับแปลบทคัดย่อ รับแปลเอกสารราชการ ฯลฯ