รับแปลเอกสารราชการทุกชนิด

แปลเอกสารทะเบียนราษฎรและเอกสารเกี่ยวกับบุคคล

แปลเอกสารทะเบียนครอบครัว

- แปลสูติบัตร    Certificate of Birth
- แปลบัตรประชาชน   I.D. Card
- แปลทะเบียนบ้าน   House of Registration
- แปลใบมรณบัตร  Certificate of Death
- แปลบัตรประจำตัวคนต่างด้าว
- แปลใบเปลี่ยนชื่อ  Change of Name
- แปลใบเปลี่ยนนามสกุล  Change of Surname
- แปลใบผ่านการเกณฑ์ทหาร    Certificate exemption from military service

- แปลใบสำคัญการสมรส
- แปลทะเบียนสมรส   Registration of Marriage
- แปลใบสำัญแสดงการหย่า
- แปลทะเบียนหย่า   Certificate of Divorce
- แปลทะเบียนรับบุตรบุญธรรม  Adopted Child Certificate
- แปลหนังสือรับรองความเป็นโสด  Status Certificate
- แปลทะเบียนฐานะแห่งครอบครัว    Registration of Family Status

แปลเอกสารการศึกษา/เอกสารอื่นๆ

แปลเอกสารการทะเบียนและเอกสารที่เกี่ยวกับนิติบุคคล

- แปลใบสุทธิ
- แปลประกาศนียบัตร
- แปลทรานสคริป
- แปลปริญญาบัตร
-  แปลหนังสือรับรอง    Letter of Certification
- แปลใบขับขี่    Driving License
- แปลโฉนดที่ดิน    Title Deed

- แปลทะเบียนนิติบุคคล
-  แปลทะเบียนการค้า    Commercial Certificate
- แปลหนังสือรับรองบริษัท     Company Certificate
- แปลหนังสือรับรองห้างหุ้นส่วนจำกัด     Partnership Certificate
- แปลหนังสือบริคณห์สนธิ
- แปลรายชื่อผู้ถือหุ้น
- แปลรายงานการตรวจสอบบัญชี
- แปลงบดุล
- แปลใบเสร็จการชำระภาษี

 

 

 

รับแปลเอกสาร กลุ่มภาษาตะวันออก

 

รับแปลเอกสารภาษาจีน เกาหลี และญี่ปุ่น

 

แปลเอกสารกลุ่มภาษาอาเซียน

 

รับแปลเอกสารภาษาพม่า ภาษากัมพูชา ภาษาเวียดนาม ภาษาลาว ภาษามาเลย์ และภาษาอินโดนีเซีย